Är er nuvarande lärmiljö funktionell? Stöttar de olika lokalerna verksamhetskulturen och användningsbehoven, är de trivsamma och används mycket? Främjar er nuvarande lärmiljö kontinuerligt nya undervisnings- och inlärningssätt? 

En användarcentrerad lärmiljö förnyas efter behov

Nya sätten förutsätter förnyelse.
Läroanstalternas verksamhetskultur är i förändring och undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att lärmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarorienterat och inkluderande sätt.

Skolor och lärmiljöer har traditionellt sett planerats att hålla i tiotals år. På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur undervisnings- och inlärningssätten förändras och vad som krävs av undervisningsmiljön.

Martelas nya koncept Lärmiljön som en tjänst är svaret på den utmaningen. Med hjälp av konceptet kan man skapa flexibla, mångsidiga inlärnings- och undervisningslokaler med utgångspunkt i användarnas individuella behov. I tjänsten ingår kontinuerlig optimering av lärmiljön. Modellen garanterar att lärmiljön alltid är på topp.

Two boys reading books
Classroom in Hiltulanlahti School
  1. Definition av mål och användarbehov
  2. Användarorienterad planering
  3. Genomförande och stöd av förändring
  4. En kontinuerlig insamling av användarerfarenhet – Analys av data (exempelvis årligen) – Uppdatering – Planering – Optimering vid behov

Sammanställ ett lämpligt servicepaket

Skolor och läroanstalter är aktivitetsbaserade miljöer som ska betjäna sina användare på ett flexibelt sätt. Konceptet Lärmiljön som en tjänst garanterar en lärmiljö som alltid är på topp.

Lärmiljön som en tjänst förverkligas alltid som en lösning baserat på organisationens och användarnas behov. Till paketet kan man välja definition av utvecklingsmål och -behov, inkluderande planering och förverkligande av lärmiljön.

I en kontinuerlig optimeringsmall ingår mätning och analys av lokalernas användning och användarerfarenhet, engagerande förnyelseplanering, möbler som en tjänst, optimerings- och återvinningstjänst och verksamhetskulturens utvecklingsarbete.

Vi använder den insamlade informationen och utformar planer tillsammans med användarna. Martelas team ansvarar också för implementering och kontinuerlig optimering av lärmiljön.

Konceptet Lärmiljön som en tjänst är lättillgängligt. Med hjälp av insamlad användarerfarenhet och mätning av lokalernas utnyttjandegrad kan vi utveckla lärmiljön till en modern standard där användarnas behov uppfylls.

An illustration of a person
Fördelar med konceptet Lärmiljön som en tjänst
  • Lärmiljön testas, utvärderas och utvecklas ständigt.
  • Lärmiljön skapas med utgångspunkt i användardata- och erfarenhet.
  • Arbetets produktivitet och innovationsförmåga ökar.
  • Användarerfarenheten förbättras samtidigt som verksamhets- och inlärningskulturen förnyas.
  • Budgetering blir lättare då totalkostnader kan förutspås och hanteras.
Vill du veta mer?
Med hjälp av konceptet Lärmiljön som en tjänst får du en användarorienterad arbetsmiljö som en kontinuerlig service.
Bli en föregångare och be vår expert kontakta Dig.

Kontakta oss