Arbetssätt och arbetskultur förändras snabbare än någonsin.
Gränsen mellan arbete och fritid blir alltmer flytande och friheten att själv styra över sitt arbete, är idag vardagsmat för de flesta. Förändringen sätter även press på utveckling av arbetsmiljön. Lokalanvändningen behöver optimeras så att den passar nya arbetssätt och rutiner.

En optimerad arbetsmiljö anpassar sig efter behov

Arbetsmiljön är ett allt starkare dynamiskt ledarskapsverktyg: arbetsmiljön kan användas för att guida organisationen i den eftersträvade förändringsriktningen. Ett livscykelbaserat tänkande är motsatsen till projekt av engångsnatur – det gör det lättare att utvidga uppmärksamheten från beslut som tas i planeringsstadiet till att omfatta en kontinuerlig utveckling av arbetsplatsen.

Våra livscykeltjänster förenklar anpassning
Martelas livscykeltjänster gör det lättare att anpassa sig till förändringar. Istället för att göra enskilda möbelbeställningar, får ditt företag en komplett översikt som omfattar kontorets hela livscykel och som tar hänsyn till lokalerna, möblerna – och människorna. De bästa arbetsmiljöerna skapar välbefinnande för alla som vistas där.

Med utgångspunkt i vårt omfattande utbud, underlättar vår helhetsmodell lokaladministrationen och hjälper ditt företag att agera på ett mer ansvarsfullt och miljövänligt sätt. När administrationen fungerar och det är möjligt att förutse framtida behov, kan man påverka lokalernas driftskostnader positivt. Trevliga och välskötta lokaler, som har utformats efter kundbehovet, stärker både företagets varumärke och attraherar medarbetarna som just ni vill ha. Men viktigast av allt: miljön bidrar till att uppfylla företagets mål – varje arbetsdag, hela året.

PodBooth detail
Scoop sofas and plants

Behovsanalys som en kontinuerlig utveckling

Vi hjälper våra kunder att definiera vilka behov som finns på arbetsplatsen med hänsyn även till framtida förändringsbehov.
Om företaget har möjlighet att flytta till nya lokaler, gör behovsanalysen det lättare att hitta rätt typ av lokaler. Om företaget tidigare har arbetat i traditionella lokaler, kan de nya lokalerna oftast vara cirka 20–40 % mindre.

Aktivitetsbaserade kontor minskar oftast utrymmesbehovet med cirka 10–40 %. Behovsanalysen baseras alltid på att man identifierar företagets affärsmål, behov och arbetets karaktär. Efter behovsanalysen får kunden en företagsspecifik arbetsplatsrapport och en kontorsplan, vilka används som grund för lokal- och inredningsplaneringen. Man bör inte genomföra en arbetsplatsförändring utan en ordentlig behovsanalys.

Läs mer om våra tjänster inom arbetsplatskonsultation

Användarorienterad planering

Planeringen av arbetsmiljön inleds oftast med en genomgång av befintliga inventarier, så att hänsyn kan tas till dem vid planeringen av de nya lokalerna. Om man i de nya lokalerna inte har någon användning för gamla inventarier, avtalar man om att renovera eller återvinna dem på ett ansvarsfullt sätt.

Slutresultatet av planeringen av arbetsmiljön är att kunden får en företagsspecifik lokalplan som tillämpas när ändringen av lokalen genomförs. För den som inte vill köpa den totala arbetsmiljön erbjuder vi flexibla leasing-lösningar. I det här skedet planeras även en introduktion för personalen om lokalernas användning. Även en granskning gällande flytt och återvinning genomförs.

Läs mer om våra inredningstjänster

Martela house interior designers
Frankie desk with a Kilta chair

Implementering

Under implementering och genomförandet av arbetsplatsförändringen levererar vi inredningen i enlighet med planen och återvinner gamla möbler. Det är bra att inleda implementeringen med en personalinformation, så att alla är införstådda med förändringen och dess olika faser. Efter förändringen introduceras personalen i hur man arbetar i de nya lokalerna.

Implementeringstjänster

Optimering och återvinning

Organisationer och arbetssätt förändras ständigt.
Det är viktigt att regelbundet undersöka hur arbetsmiljön stöttar det nuvarande sättet att arbeta. Förändringar som är nödvändiga för arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara stora, men de kan ha en stor påverkan på effektivitet och medarbetarnas välbefinnande. För att underhålla arbetsmiljön är det viktigt att mäta både användarupplevelsen och utnyttjandegraden, så att arbetsmiljön stöttar de som arbetar där och att den används på ett optimalt sätt. Kontinuerligt underhåll och optimering minskar behovet av stora förändringsprojekt och höga engångskostnader.

Optimering och återvinning

 

 Martela är ett finskt familjeföretag grundat 1945
Vi planerar och förverkligar användarorienterade arbets- och lärmiljöer, vars olika lokaler stöttar enskilda sätt att arbeta och lära. Vi tror att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet.

Läs mer om oss