Det aktivitetsbaserade kontoret är själva plattformen för kunskapsarbete. Plattformen stöttar samverkan mellan olika funktioner – både mellan företagets medarbetare och med kunder och andra intressenter. Investeringen i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö ger en rad mervärden, både i form av en effektivare ytanvändning, förbättrat välbefinnande, en trivsammare och mer flexibel arbetsmiljö.

Medarbetarna får en helt ny valfrihet och kan själva bestämma vilken plats på kontoret som passar bäst för stunden. Även om det för många innebär att man får ge upp sitt fasta skrivbord så får man istället hela kontoret som arbetsplats.

Noora Meet & Work arbetsstationer

Användarorienterad design

Det aktivitetsbaserade kontoret erbjuder en flexibel arbetsmiljö och dess egenskaper kan ses från olika perspektiv beroende på olika förutsättningar och krav. Kontoret kan delas in i fyra olika aktivitetsområden:

Collaboration - Samarbete Arbetsytor för olika ändamål, till exempel möten, grupparbete eller utbildning, i en öppen eller sluten lösning. Alla ytor har utformats för att stötta kreativa samarbeten.
Communication - Kommunikation Olika akustiskt dämpade ytor och rum för formella eller informella möten som sker öppet eller slutet, stående eller sittande. Möblerna kan med fördel användas för att avgränsa de olika ytorna.
Concentration - Koncentration Ofta slutna rum som låter medarbetarna jobba koncentrerat, ensamma eller tillsammans. Kan också vara ett utrymme avgränsat med skärmar.
Chilling out - Avkoppling Ställen dit medarbetarna kan dra sig undan för att koppla av och reflektera.
A woman carrying a keyboard
Jobbar på ett aktivitetsbaserat kontor

Hur förverligar du ett aktivitetsbaserat kontor framgångsrikt?

Behoven hos varje företag är unika.
För att lyckas med ett aktivitetsbaserat kontor bör det skapas som en företagsspecifik lösning och inte som ett koncept som ska kopieras eftersom behoven hos varje företag är unika. Ett funktionellt, aktivitetsbaserat kontor som genuint stöttar medarbetarnas välbefinnande och produktivitet skapas tillsammans med medarbetarna genom aktivt deltagande i planeringen och i olika workshops. En välfungerande arbetsmiljö består av fyra områden: Kommunikation, Koncentration, Samarbete och Avkoppling. Då har medarbetarna tillgång till många varierande kontorsarbetsplatser som stöttar många olika arbetsuppgifter.

Det aktivitetsbaserade kontoret är inte samma sak som ett kontor med öppet landskap, även om båda innehåller samma element. Den största skillnaden är funktionalitet.

Fyra olika personlighetstyper
Om vi utgår från på vilket sätt medarbetarna använder de olika ytorna på kontoret kan medarbetarna delas in i fyra olika personlighetstyper på kontoret: navigatörer, ankare, nätverkare och samlare – baserat på deras ergonomiska, sociala och utrymmesmässiga krav på arbetsmiljön.

Fördelar med en användarvänlig arbetsplats

Med hjälp av Martelas expertis blir din arbetsmiljö en strategisk framgångsfaktor. Bekanta dig med fem fördelar med ett aktivitetsbaserat kontor.

1. Medarbetarna mår bättre

Medarbetarnas välbefinnande är avgörande för företagets framgångar.
När människor mår bra på jobbet, ger det också bättre resultat. I ett hybridkontor, utformat enligt användarorienterad design, känner varje medarbetare att kontoret har skapats för just dem. Lugna zoner ger utrymme för koncentration samtidigt som möjligheterna till socialt utbyte är många. Resultatet är ett bra informations- och kommunikationsflöde inom organisationen. Trivsel och en god ergonomi minskar sjukfrånvaro.

2. Ökad produktivitet

En genomtänkt arbetsmiljö stöttar ditt företags strategier och verksamhetsprocesser.
En modern arbetskultur som lätt anpassas uppmuntrar till kreativitet och kanaliserar energin mot gemensamma mål. Arbetsmiljön är med andra ord ett av de mest konkreta ledarskapsverktygen. Användarorienterade arbetsplatser som utgår från organisationens behov underlättar informationshanteringen och ökar effektiviteten genom att eliminera distraktioner under arbetsdagen. Investeringen får snabb pay-off i form av ökad effektivitet.

3. Minskade lokalkostnader

En välplanerad arbetsplats har potentialen att spara upp till 50 % i lokalkostnader.
Visste du att undersökningar visar att nästan hälften av alla arbetsplatsstationer står oanvända, medan många typer av utrymmen är för få? Endast en del av arbetsuppgifterna för dagens kunskapsarbetare utförs på en egen arbetsstation och ännu mindre tid läggs på online-möten eller vanliga möten. Rent rumsligt är det moderna kontoret kompaktare, men funktionellt sett är de rymligare än tidigare. I en bra arbetsmiljö finns ytor för samarbete, kommunikation, avkoppling och koncentration så att alla kan välja en lämplig plats för sitt arbete.

4. Starkare varumärke

Med lokaler som återspeglar företagets varumärke når du verkligen fram till kunden.
Med dem kommunicerar du effektivt ut företagets värden och visioner såväl internt som för alla besökare. Lokalernas funktionalitet och ett inspirerande visuellt uttryck och varumärke gynnar ditt företag i konkurrensen om de bästa medarbetarna – och motiverar medarbetarna som du redan har. Resultatet blir bäst om du inkluderar företagets vision och varumärke redan tidigt i förnyelseprocessen.

5. En hållbar arbetsmiljö

En arbetsplatsplanering som täcker hela livscykeln är ett ansvarsfullt val.
Martelas arbetsplatsplanering har ett helhetsperspektiv som omfattar hela arbetsplatsens livscykel som möter företagets krav på hållbarhet. Bytet till ett aktivitetsbaserat kontor kan faktiskt minska verksamhetens koldioxidavtryck med så mycket som 40 %. Samtidigt tar vi också hänsyn till hur vi kan använda befintliga lösningar och inredning i de nya planerna. Vi återvinner ansvarsfullt såväl överflödiga möbler som överblivet material. Möbler och inredning som är i bra skick renoveras och får nytt liv genom Martela Outlet eller Martela partner.

Vi hjälper dig att hålla dina nya lokaler i perfekt skick, vilket också minskar de framtida behoven av reparation och renovering.

Kontakta oss