Det aktivitetsbaserade kontoret är själva plattformen för kunskapsarbete. Plattformen stöttar samverkan mellan olika funktioner – både mellan företagets medarbetare och med kunder och andra intressenter. Investeringen i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö ger en rad mervärden, både i form av en effektivare ytanvändning, förbättrat välbefinnande, en trivsammare och mer flexibel arbetsmiljö.

Medarbetarna får en helt ny valfrihet och kan själva bestämma vilken plats på kontoret som passar bäst för stunden. Även om det för många innebär att man får ge upp sitt fasta skrivbord så får man istället hela kontoret som arbetsplats.

Fördelar med ett aktivitetsbaserat kontor

  • Medarbetarna får arbetsro och blir mer produktiva
  • Aktiviteten på kontoret höjs samtidigt som arbetet blir mindre stillasittande
  • Samarbetet mellan olika team och funktioner ökar
  • Ökad tillfredsställelse bland medarbetarna
A person sitting on a sofa

Användarorienterad design

Det aktivitetsbaserade kontoret erbjuder en flexibel arbetsmiljö och dess egenskaper kan ses från olika perspektiv beroende på olika förutsättningar och krav. Kontoret kan delas in i fyra olika aktivitetsområden:

Collaboration - Samarbete Arbetsytor för olika ändamål, till exempel möten, grupparbete eller utbildning, i en öppen eller sluten lösning. Alla ytor har utformats för att stötta kreativa samarbeten.
Communication - Kommunikation Olika akustiskt dämpade ytor och rum för formella eller informella möten som sker öppet eller slutet, stående eller sittande. Möblerna kan med fördel användas för att avgränsa de olika ytorna.
Concentration - Koncentration Ofta slutna rum som låter medarbetarna jobba koncentrerat, ensamma eller tillsammans. Kan också vara ett utrymme avgränsat med skärmar.
Chilling out - Avkoppling Ställen dit medarbetarna kan dra sig undan för att koppla av och reflektera.
A woman working in an activity based office
Details of an office

Hur förverligar du ett aktivitetsbaserat kontor framgångsrikt?

Behoven hos varje företag är unika.
För att lyckas med ett aktivitetsbaserat kontor bör det skapas som en företagsspecifik lösning och inte som ett koncept som ska kopieras eftersom behoven hos varje företag är unika. Ett funktionellt, aktivitetsbaserat kontor som genuint stöttar medarbetarnas välbefinnande och produktivitet skapas tillsammans med medarbetarna genom aktivt deltagande i planeringen och i olika workshops. En välfungerande arbetsmiljö består av fyra områden: Kommunikation, Koncentration, Samarbete och Avkoppling. Då har medarbetarna tillgång till många varierande kontorsarbetsplatser som stöttar många olika arbetsuppgifter.

Det aktivitetsbaserade kontoret är inte samma sak som ett kontor med öppet landskap, även om båda innehåller samma element. Den största skillnaden är funktionalitet.

Fyra olika personlighetstyper
Om vi utgår från på vilket sätt medarbetarna använder de olika ytorna på kontoret kan medarbetarna delas in i fyra olika personlighetstyper på kontoret: navigatörer, ankare, nätverkare och samlare – baserat på deras ergonomiska, sociala och utrymmesmässiga krav på arbetsmiljön.

Delarna i ett lyckat aktivitetsbaserat kontor*

  •  Det aktivitetsbaserade kontoret är själva plattformen för kunskapsarbete. Plattformen stöttar samverkan mellan olika funktioner – både mellan företagets medarbetare och med kunder och andra intressenter.
  • Medarbetarna är nöjda med ett aktivitetsbaserat kontor eftersom de själva kan bestämma vilken plats på kontoret som passar bäst för stunden.
  • Med ett aktivitetsbaserat kontor är målet att kunna skapa flexibel kontorslandskap som har en hög utnyttjandegrad. Utrymmen är alltid en investering och om de används klokt kommer det att betala sig tillbaka
  • Gemensamma trivselregler främjar användning av aktivitetsbaserat kontor.

*Utrymmen som utgår ifrån användaren, TEKES (Utvecklingscentret för teknologi och innovationer, är en finländsk myndighet under arbets- och näringsministeriet med uppgift att finansiera utveckling av tillväxt- och affärsinriktade innovationer)

Martela House – vi lever som vi lär

Aktivitetsbaserat kontor är en del av Martelas vardag.
Eftersom vår organisation, precis som alla andra, befinner sig i ständig utveckling har det hänt mycket sedan vi på huvudkontoret i Helsingfors började arbeta på ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

I takt med att vi har förändrat vårt arbetssätt – och vår syn på arbete – så har Martela House genomgått en rad förändringar. Utgångspunkten är, precis som tidigare, att vår arbetsplats ska stötta många olika typer av användare och därför utvärderade vi medarbetarnas aktiviteter och behov.

Fördelar med aktivitetsbaserat arbete

Med Martelas expertis kan använda dina lokaler strategiskt för en framgångsrik verksamhetsutveckling. Konceptet har fem starka strategiska fördelar.

1. Medarbetarna mår bättre

Medarbetarnas välbefinnande är avgörande för företagets framgångar.
När man trivs på jobbet så mår företaget också bra. En lättillgänglig arbetsmiljö som stöttar den samtida jobbkulturen inspirerar och frigör energi – och genererar bättre resultat.

I ett aktivitetsbaserat kontor, utformat enligt användarorienterad design, känner varje medarbetare att kontoret har skapats för just dem.  Lugna zoner ger utrymme för koncentration samtidigt som möjligheterna till socialt utbyte är många. Resultatet är ett bra informations- och kommunikationsflöde inom organisationen. God ergonomi bidrar också till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

2. Ökad produktivitet

En genomtänkt arbetsmiljö stöttar ditt företags strategier och verksamhetsprocesser. Därför är det ett utmärkt hjälpmedel i organisationsutvecklingen. Användarorienterade arbetsplatser underlättar informationshanteringen och ökar effektiviteten genom att eliminera tidskrävande distraktioner. Jämfört med det traditionella storkontoret är effektiviteten betydligt högre!

Vårt aktivitetsbaserade koncept tar inte bara hänsyn till det nya uppkopplade och mobila arbetssättet utan ser också till behoven hos olika typer av användare. Alla dina medarbetare förtjänar en arbetsplats som har skräddarsytts för just deras personlighet och arbetsuppgifter. Investeringen får snabb pay off i form av ökad effektivitet.

3. Minskade lokalkostnader

En aktivitetsbaserad miljö har potentialen att spara upp till 50 % i lokalkostnader.
Genom att ta bort permanenta arbetsplatser minskar ytbehovet drastiskt, samtidigt som trivseln och effektiviteten ökar. I samband med omvandlingen delas arbetsmiljön in i olika zoner med hänsyn till arbetsuppgifterna och behovet av avskildhet eller samverkan. Genom att välja zon beroende på den aktuella arbetsuppgiften får medarbetarna mer gjort. Lösningen kan också kompletteras med vår nya lösning Martela Dynamic.

En väl genomförd kontorsdesign tar också hänsyn till aspekter som lägre underhållskostnader. Vi kan erbjuda besparingskalkyler på underhåll och städning redan i planeringsfasen. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

4. Starkare varumärke

Lokaler som återspeglar företagets varumärke stärker relationerna med kunder, besökare och medarbetare.
Lokalernas funktionalitet och ett inspirerande visuellt uttryck gynnar ditt företag i konkurrensen om de bästa medarbetarna – och motiverar medarbetarna som du redan har. Resultatet blir bäst om du inkluderar företagets vision och varumärke redan tidigt i förnyelseprocessen.

5. Det hållbara sättet

Vår designprocess har utformats för att möta det samtida företagets krav på hållbarhet.
Vi anlägger ett helhetsperspektiv som omfattar lokalens hela livscykel; bytet till ett aktivitetsbaserat kontor kan faktiskt minska verksamhetens koldioxidavtryck med så mycket som 40 %. Utgångspunkten är som alltid medarbetarnas behov, men utifrån dessa tar vi också hänsyn till hur vi kan använda befintliga lösningar och inredning i den nya kontorsinredningen. Möbler och inredning som är i bra skick renoveras och återbrukas, antingen hos er, eller genom vidareförsäljning i våra Martela Outlets eller via samarbetspartners. Överblivet material och möbler som inte kan återanvändas demonteras, sorteras och återvinns enligt konstens alla regler.

Vi hjälper dig att hålla dina nya lokaler i perfekt skick, vilket också minskar de framtida behoven av reparation och renovering.

Kontakta oss