Martela har dedikerat sig till hållbarhet i all sin verksamhet.
Hållbarhet är en viktig del av vår värdegrund, vår verksamhetsstrategi och vårt dagliga arbete på alla nivåer inom företaget. För oss omfattar detta öppenhet, en hållbar verksamhet, respekt för miljö, livscykeltänk och användarfokus vid formgivning och tillverkning av våra produkter, tjänster som förlänger lokalernas och produkternas användningstid, förbindelse att följa internationella avtal och rekommendationer och omtanke om såväl den egna personalen som intressegrupperna. Våra lösningar som ökar produktivitet, effektivitet och arbetsglädje främjar ansvarsfullt agerande hos både individer och organisationer.

Styrning av hållbarhetsarbete

Företagsansvar innebär att vi tar ansvar för hur Martela påverkar samhället, miljön och våra olika intressegrupper. Martela bär ansvaret för produktens hela livscykel från design och produktionskedja till produktion och kundtjänst, servicetjänster under användningstiden fram till återvinningen när kunden inte längre behöver produkten. Målet med återvinningen är att finna ett nytt liv åt möbler i gott skick.

Hållbarhetsarbetet är en del av vardagen. Hållbarhet är en del av Martelas värdegrund, verksamhetsprinciper och strategi. Vi följer i alla våra förehavanden noggrant alla lagar och förordningar som påverkar vår verksamhet. Vi beaktar också de internationella överenskommelser och åtaganden samt rekommendationer relaterade till vår verksamhet. Hur vi arbetar redovisas i Corporate Code of Conduct.

Music conducter Martela
Internationella överenskommelser

Martela har förbundit sig att främja följande internationella överenskommelser: 

Ekonomiskt ansvar

Martelas ekonomiska ansvar innebär att vi öppet kommunicerar våra mål, vår verksamhet och våra ekonomiska förehavanden för våra intressenter. Vårt ekonomiska ansvar innebär också att vi i vår verksamhet följer lagar och offentliga krav samt börsregler. Vi rapporterar ansvarsfullt och öppet om vår ekonomi både på nätet och i vår årsberättelse.

Sedan 2011 redovisar vi även en ansvarsrapport i enlighet med modellen Global Reporting Initiative:

 

Bokslut och nyckeltal finns i vår årsberättelse.

Hållbarhet spelar en viktig roll även i hanteringen av vår inköpskedja. För att främja denna aspekt har vi skapat principer genom vilka vi vägleder våra nyckelleverantörer.

Sola chairs in a row

Socialt ansvar

En bra arbetsplats är viktig för alla. Hos oss på Martela är det en del av vårt sociala ansvar. På vår egen arbetsplats följer vi ILOs konvention om arbetsrätt. I våra arbetsrelationer respekterar vi den internationella arbetsrätten och vi förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners. Vi värderar jämlikhet och tolererar inte någon typ av diskriminering i vår verksamhet. De här principerna har vi dokumenterat i vår personalpolitik (pdf).

Enligt Martela Lifecycle-modellen spelar definieringen av användarnas behov en viktig roll i arbetsplatsplaneringen. Martela har stöttat finländska företag i arbetshälsorelaterade frågor med ergonomiska möbler och användarorienterad arbetsplatslösning i över 75 år. För Martela omfattar socialt ansvar även arbete för att främja välbefinnande hos våra kunders medarbetare. För att säkerställa olycksfritt och smidigt arbete har vi ett certifierad arbetshälsa och säkerhetshanteringssystem på plats.

ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System Certificate (pdf)

People working together at a desk
Materials

Miljöansvar

Vi söker ständigt efter nya sätt att minska vår miljöpåverkan. Vi följer tillämpliga miljöförordningar och främjar naturskydd. Gällande miljön så tar vi hänsyn till material, energi, utsläpp, avfall och återvinningstjänster, både i vår egen verksamhetsmiljö som tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi erbjuder hållbara lösningar och produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer om våra produkters koldioxidavtryck

Miljöcertifikat

Martela har beviljats certifikatet ISO 14001-certifikatet från oberoende part. Våra viktigaste miljöprinciper har publicerats i vår miljöpolicy (pdf). Martela innehar ett multi-site-certifikat för kvalitets- och miljöhanteringssystem som omfattar ledning, försäljning och marknadsföring av användarorienterade arbets- och lärmiljöer samt konsulttjänster och flyttjänster för kontor- och offentliga lokaler. Certifikatet inkluderar även inköp, produktutveckling, testning, lagring, leveransstyrning samt möbeltillverkning och nytillverkning av möbler (logistikcentret i Nummela, Finland), tillverkning av stoppade möbelkomponenter (produktionsanläggningen i Piaseczno, Polen) samt tillverkning av möbelkomponenter (produktionsanläggningen i Kitee, Finland).

ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate (pdf)
ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate (pdf)

Möbelfakta

Miljö- och hållbarhetsaspekterna för våra produkter och tjänster blir allt viktigare inköpskriterier för många av Martelas kunder. För att underlätta att göra ansvarsfulla val, har Martela ansökt om miljömärkning från tredje part för en del av våra produkter, vilket hjälper kunderna att välja produkter som uppfyller deras kriterier.

Flera av Martelas produkter har Möbelfaktas miljö-, kvalitets-, och ansvarsmärkning som tilldelats av Möbelfakta AB. 
Du hittar produktlistor här:

Möbelfakta

Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och socialt ansvar. Märkningen har baserats på europeiska kvalitets- och miljökrav, och internationella krav på socialt ansvar.

Samarbete med intressegrupper

För att kunna utveckla vår verksamhet behöver vi idéer och tips om eventuella utvecklingsobjekt. All återkoppling är viktig för oss och vi uppskattar alla kontakter även i frågor gällande brister i hållbarhetsfrågor.

Nyckelflaggan och Design from Finland

Alla Martela Lifecycle-tjänster och flera av produkter har en Nyckelflagganmärkning som indikerar att produkterna är tillverkade i Finland och bidrar till sysselsättning i Finland. I livscykelmodellen Martela Lifecycle närmar man sig arbetsplatsen utifrån ett helhetstänk där man tar hänsyn till lokaler, möbler och människor.

Nyckelflaggan kan beviljas en produkt som är tillverkad i Finland. Förädlingsvärdet av produkten i Finland dvs. det inhemska värdet ska uppgå till minst 50 procent. Tjänsternas kriterier är att företaget ska ha en fungerande ledning och en betydande finländsk ägarandel. Även företagets huvudkontor ska ligga i Finland.

Flera av Martelas möbler och tjänster som utmärker sig särskilt i fråga om design har tilldelats märket Design from Finland. Förbundet för finländskt arbete beviljar det här märket för unik finsk formgivning. Märkningen visar att företaget som föregångare har haft fokus på finländsk design. Design har en stor betydelse för Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Historiskt sett har finsk design främst handlat om heminredningsprodukter, men idag designas även tjänster och funktioner för den offentliga sektorn. Här hittar du alla produkter och tjänster från Martela som tilldelats Nyckelflaggan och Design from Finland-märket.

Förbundet för Finländskt Arbete är en expertorganisation, vars uppgift är att främja uppskattningen av finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar märkningar och webbtjänster som berättar om finskt arbete. Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas produkter som tillverkats eller tjänster som producerats i Finland. Över 3 500 produkter, produktgrupper och tjänster har beviljats Nyckelflaggan.