Inredningsdesign Anne-Mari Juutilainen och Ulla-Maija Kosunen (inlärningsmiljö) samt Nyyti Ahola (förvaltningslokaler)
Leppävirta, Finland, 2018

Mål: ett allaktivitetshus för hela kommunen

Leppäkerttu-skolan i Leppävirta är en skola med 320 elever och 35 lärare som samtidigt är ett allaktivitetshus för hela kommunen. Detta var ett av projektets största mål – att skapa en lokal som passar för mångsidig användning och för olika användare. Byggnaden är designad för att stötta grundundervisning men också för att lära ut energieffektivitet, det vill säga själva byggnaden fungerar som ett undervisningsverktyg för eleverna.

Utgångspunkten i projektet var gröna värden, energieffektivitet och livscykelkostnader. Viktiga punkter var också ren inomhusluft och sänkning av koldioxidavtrycket. I projektet har man fokuserat på förnybar energi och i planeringen på livslängd, hållbara material samt effektiv användning av lokalytan.

Ny konkurrensutsättningsmodell stöttade förändringen

Inlärningsmiljön och förvaltningslokalerna konkurrensutsattes och förvärvades med omvänd konkurrensutsättning. I definitionsskedet kartlades primärdata för omvänd konkurrensutsättning genom en definitionsworkshop och dessutom arrangerades en workshop för förändringsorientering. Viktiga punkter i konkurrensutsättningen var modifierbara inlärningsmiljöer och flyttbara möbler. I inredningen överlag lades tonvikt på material- och färglösningar, det visuella uttrycket samt hållbara möbler som var lätta att hålla rena. Hänsyn togs också till ergonomin och användarnas storleks- och åldersskillnader.

För att maximera allaktivitetshusets användning, valde man att inte bygga någon separat motionshall där. Martelas fällbord Snap gör det möjligt att använda matsalen på ett flexibelt sätt, eftersom lokalen enkelt kan modifieras inför sport och träningstillfällen eller annan friare användning.

Nya lokaler för mångsidig användning

Slutresultatet för allaktivitetsskolan är att den nu har mer funktionella och trivsamma lokaler som uppfyller såväl skolelevernas behov som behoven hos invånarna i Leppävirta. De flexibla lokalerna för olika användargrupper stöttar ett nytt arbets- och inlärningssätt. Materialen som valts ut till objektet är säkra och allergivänliga. Tygen är speciellt avsedda för inlärningsmiljöer, de är även hållbara och återvinningsbara. Ansvarsfullhet och gröna värden syns i många av projektets detaljer.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer