Design första fasen: Nyyti Ahola & Päivi Pentikäinen, design andra fasen: Reetta Lukka, involveringsprocess Paula Viertola
Jyväskylä, Finland, 2022
Kortepohja skola och förskola ligger i ett naturskönt strandlandskap i Kortepohja i närheten av sjön Tuomiojärvi. För närvarande studerar 320 elever från förskoleklass till sjätte klass i lokalerna. På förskolan går det 180 barn.

‘Kortepohja-huset är för alla’

Kortepohja förskola hade problem med inomhusluften och även Kortepohja skola har renoverats i flera omgångar. Den nya skolan och förskolan byggdes på samma tomt och därför fick skolans personal och elever nyttja tillfälliga lokaler under hela byggskedet.

Målet med planeringen av Kortepohja nya skola och förskola var att skapa en modifierbar och säker byggnad. I regel används alla lokaler gemensamt av skolan och förskolan. Förskoleverksamhetens grupper delar alla lokaler i byggnaden med skoleleverna. Fastigheten rymmer även ett bibliotek och lokalerna används också i stor utsträckning på kvällarna.

Upphandlingen genomfördes som en tvåstegsupphandling.

En elev klättrar på en vägg i skolans korridor
Två elever i ett PodBooth Meeting

En god förståelse för skolans verksamhet styrde designprocessen som baserades på tjänstedesign

Tvåstegsmodellen ansågs vara det enda rätta sättet att konkurrensutsätta skolans fristående möbler. På så sätt utgick man i inredningen av lokalerna från verksamhetsbeskrivningen och pedagogiken. När poängkriterierna beaktades tillsammans kunde man slutligen välja den bästa möjliga partnern som aktör. Användarna involverades i hög grad i planeringen av lokalerna vilket upplevdes som oerhört viktigt både för den gemensamma förändringsprocessen och för ett lyckat slutresultat.

Martelas implementering skiljde sig tydligt från de övriga anbuden. “Martelas anbud utstrålade förståelse för vår verksamhet och den framtida pedagogiken”, konstaterar Ida Peri, vice direktör /rektorns förste ställföreträdare, på Kortepohja skola och förskola.

Samarbetet fick en snabb start och efter orientering och gemensamt upprättade tidsscheman inleddes samplaneringen. Workshoppar hölls för både elever och personal och med hjälp av dem finslipades planerna till sin slutliga form.

“De viktigaste prioriteringarna under workshopparna var fokus på eleverna samt hänsyn till flexibel inlärning. Utifrån dessa synvinklar leddes diskussionen i önskad riktning och besluten anpassades till de pedagogiska målen”, berättar Paula Viertola, Development Manager, Martela.

Under samplaneringen användes ett brett spektrum av metoder för tjänstedesign. Ett viktigt koncept var en öppen och transparent dialog genom hela processen. På så sätt fick alla bidra med sina åsikter om den framtida inredningen, man påminde om de operativa målen och stärkte användarnas engagemang för de nya lokalerna.

Elever i slöjdklass
Lärare och elever i klassrummet

Barnens välbefinnande i centrum för designen

Lokalernas zonindelning och elevfokus återspeglas också i lokalernas funktionalitet. I de yngre elevernas lokaler har en större tonvikt lagts vid lekfullhet, vilket reflekteras i den mångsidiga och stimulerande inredningen. För de äldre eleverna är såväl färgsättningen som inredningen mer återhållsam och mer inriktad på koncentration och grupparbeten.

"Det var fascinerande att se hur eleverna – även de allra yngsta – djärvt presenterade sina perspektiv och särskilda åldersspecifika behov i workshopparna. Att arbeta med personalen på skolan och förskolan – rektorer, förskolechefer, lärare, handledare, barnskötare – och elever förmedlade en atmosfär av respekt och omtanke om andra. Barnens välbefinnande var hela tiden i centrum”, konstaterar Reetta Lukka, inredningsdesigner på Martela.

"Eleverna representerar en mångfald av kulturella bakgrunder och modersmål vilket fick oss att extra noggrant se över trivseln på skolan. När inlärningen sker mitt i ett främmande språk och kultur spelar trygga och trivsamma utrymmen en viktig roll. Därför fokuserade man på inredningens färgsättning, mångfald, ljussättning och formspråk. Konceptet smälter naturligt in i byggnadens arkitektur och reliefkonsten på väggarna, efter att jag under behovsanalysen talat med såväl arkitekten som konstnären”, fortsätter Lukka.

Samarbete gav arbetsglädje och funktionellt slutresultat

Säkerhet i arbetet och erfarenhet av att leverera större enheter eliminerade kundens ansvar och oro inför implementeringsfasen. Ett lyckat resultat säkerställdes genom att tillsammans med kunden se över så att användningen av möblerna och deras funktion var tydlig när de nya lokalerna började användas.

“Under sommaren fick vi jobba med ett riktigt kompetent inredningsteam, vars lösningsorienterade arbetssätt vi upplevde som väldigt positivt. Martelas professionella team med sin goda samarbetsförmåga stärkte och gav arbetsglädje till vårt unika projekt. Kortepohja skola och förskola inreddes enligt våra önskemål till en estetisk och harmonisk helhet när det gäller akustik, ergonomi och modifierbarhet. Vi är nöjda, tack”, sammanfattar Päivi Liimatainen, rektor på Kortepohja skola och förskola.

På invigningen av skolan och förskolan ansvarade eleverna för att presentera sin nya lärmiljö och möblernas användningsmöjligheter för föräldrar och andra besökare. Detta säger en hel del om skolans sätt att lita på eleverna och att engagera dem i de nya lokalerna.

Genomförande: Martela-center, Oy HM Profiili Ab

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer