Hållbarhet

Resultaten av Carbon neutrality empowered by handprint-projektet

Projektet Carbon neutrality empowered by handprint vid LUT-universitetet (Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT) och Finlands tekniska forskningscentrum VTT, firades avslutningsvis med ett seminarium den 14 februari 2024. Projektet syftade till att skapa procedurer för att beräkna de positiva miljöeffekterna av cirkulära ekonomilösningar samt metoder för att pålitligt och trovärdigt visa på koldioxidneutralitet. Martela gick med i forskningsprojektet för att utveckla ett tillförlitligt sätt att visa koldioxidneutralitet samt bedöma miljöfördelarna med Produkt som en tjänst-modell.

Cirkulär ekonomi och flexibilitet utan att kompromissa med ekonomisk lönsamhet ligger i hjärtat av Martelas affärsmodell. I projektet studerades Martelas Produkt som en tjänst-modell som ligger i linje med cirkulärt ekonomitänkande. Den vetenskapliga tillämpningen av handprintkonceptet bekräftade de viktigaste miljöpåverkansfaktorerna som finns i WaaS (Workplace as a Service).

Cirkulär ekonomi påverkar hela värdekedjan och kräver samarbete, datainsamling och informationsspridning mellan olika aktörer i värdekedjan. För att underlätta detta identifierade Martela behovet av praktiska lösningar och verktyg för tillförlitlig beräkning, kommunikation och jämförelse av positiva miljöeffekter. Handprint-beräkningen ger en bra grund för att uppnå dessa mål.

Martelas koldioxidhandavtryck för Produkt som en tjänst-modellen

Martelas modell är utvecklad enligt principerna för cirkulär ekonomi och syftar till att förstå kundbehov och att utforma användarspecifika arbetsmiljöer baserat på dem. Lämpliga möbler i ett utrymme som möter användarens behov ökar utnyttjandegraden och nyttjandet är optimalt i förhållande till behovet. På så sätt kan kunderna genom Martelas Scope 3-utsläpp minska sina utsläpp när utrymmeseffektiviteten förbättras.

Å andra sidan observeras att användarnas behov ständigt förändras, och den första kunden kanske inte har behov av samma möbler under hela dess faktiska användbara livstid. Som svar på detta har Martela utvecklat Workplace as a Service (WaaS), som ger kunden möbler enligt deras behov, medan Martela ansvarar för att renovera möbler och hitta nya användare för begagnade möbler.

I projektet Carbon neutrality empowered by handprint visade Martelas exemplariska beräkning, koldioxidhandavtrycksberäkningen för Produkt som en tjänst-modellen, att den mest betydande faktorn för möblering är att utnyttja hela den potentiella livslängden för använda produkter. Ju längre en enskild produkt är i sitt ursprungliga användningssyfte, desto mindre är dess klimatpåverkan från möblering. Därmed är Martelas roll inte bara att tillverka hållbara och mångsidiga produkter som är lätt att renovera, utan också att möjliggöra att hållbara produkter har så lång livslängd som möjligt även i situationer där behoven för den första användaren förändras. I Produkt som en tjänst-modellen har transporter också sin klimatpåverkan, men det är inte avgörande om avstånden mellan olika användare inte blir oskäligt långa.

Koldioxidhandavtryck och koldioxidneutralitet

När klimatkrisen fortskrider står företag inför ökande tryck att minska sitt koldioxidavtryck. Många ramverk som omfattar klimatmål, exempel SBTi (Science Based Target), Net-Zero Standard eller ISO 14068-1, syftar till att vägleda företag i att minska sina klimatpåverkningar och kompensera för den del som företaget inte kan minska själv. Dessa ramverk tar emellertid inte hänsyn till företagens förmåga att producera positiva klimatpåverkningar, såsom koldioxidhandavtryck.

Företag som strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck är beroende av lösningar som minskar utsläpp och kan ofta inte påverka teknologierna som skulle kunna utveckla lösningar snabbare. Att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C eller 2°C är kritiskt, särskilt hastigheten med vilken koldioxidutsläppen kan minskas globalt.

Vissa företag och branscher kan ha en naturlig förmåga att effektivt minska sina egna utsläpp. Å andra sidan kan andra ha naturliga förmågor att producera och leverera utsläppsminskande lösningar till en bredare användarbas, vilket därigenom förstärker den kollektiva förmågan att mildra klimatpåverkningar, det vill säga producera koldioxidhandavtryck. Ur ett globalt perspektiv kan det till och med vara lönsamt att öka koldioxidavtrycket för ett enskilt företag eller bransch som är kapabla till det.

Mer information:
Anne-Maria Peitsalo
Director, Sustainability & Quality, Martela
anne-maria.peitsalo@martela.com
+358 40 720 1491

Materialet relaterat till projektet Carbon neutrality empowered by handprint finns på sidan: https://www.handprint.fi/carbon-neutrality-empowered-by-handprint/.