Hållbarhet

Martela på väg mot koldioxidneutralitet

Vi publicerade vårt mål om klimatneutralitet 2035 i linje med den finska regeringens ambitiösa mål. Nu riskerar den finska statens mål att inte uppfyllas, eftersom skogarna inte binder så mycket koldioxid som man tidigare har trott.

Hur tänker då Martela sträva efter koldioxidneutralitet? Nycklarna till Martelas lösning för klimatpåverkan finns i åtgärderna för cirkulär ekonomi, eftersom den största utsläppskällan finns i råvarorna till de möbler som vi levererar till våra kunder.

Scope 1- och 2-utsläpp för den egna verksamheten

De direkta koldioxidutsläppen för vår egen verksamhet består av den energi som används för att värma upp våra lokaler och utsläppen från de transportmedel som vi förvaltar. Dessa klimatpåverkan beräknade enligt GHG-protokollet kallas Scope 1- och Scope 2-utsläpp.

Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra produktionsprocesser genom att använda utsläppsfri elenergi i nästan tio års tid. Samtidigt har vi minskat energianvändningen genom att centralisera tillverkningen. När det gäller koldioxidutsläpp från köpt energi har vi redan uppnått en minskning på 89 % på tio år. Vi har också minskat energianvändningen genom att effektivisera andra lokaler, även om vi aktivt endast har följt energianvändningen i produktionsfastigheterna och huvudkontoret, i linje med begränsningarna i den lagstadgade energibesiktningen.

För att minska koldioxidutsläppen vid installeringen, testade vi under 2022 eldrivna skåpbilar för att se om de var lämpliga för oss. Vi har inte kunnat se något vettigt sätt att utnyttja eldrift när det gäller tyngre fordon och vår utredning visar att även biogas endast är en parentes för att hitta en mer klimateffektiv energikälla.

Scope 3-utsläpp för värdekedjan och inköp

Precis som för alla andra, är det svårt även för oss att beräkna Scope 3-utsläpp. De flesta av de Scope 3-utsläpp vi beräknat består av materialen i de produkter vi levererar till våra kunder. År 2022 stod de för cirka 6 200 t CO2, vilket utgör cirka 75 % av våra totala utsläpp.

Målet med att designa våra produkter har från allra första början varit att producera hållbara produkter, därför kan det material vi använder, användas i sin ursprungliga form så länge som möjligt. Vi har ända sedan 1990-talet varit involverade i utvecklingen av europeiska möbelstandarder, så att produkternas hållbarhet ska kunna verifieras på grundval av forskning och på ett jämförbart sätt redan innan de släpps på marknaden.

Förändringar i hur kontor och offentliga utrymmen används, leder ofta till att inredningen måste ändras redan innan den når slutet av sin livslängd. Martela har redan i många år erbjudit kunderna möjligheten att inkludera befintliga möbler i sin nya inredningsdesign. Om de befintliga möblerna inte längre är lämpliga för användning, har vi erbjudit oss att antingen hitta en ny användare, att renovera möblerna eller att på ett ansvarsfullt sätt återvinna de möbler som använts färdigt. Syftet är att maximera återanvändningen av dessa material.

Träben av stolar i en hög
Stolsramar av metall i en stapel

Modell för cirkulär ekonomi och koldioxidavtryck

Vi har utvecklat en Lifecycle-modell som baseras på principerna för cirkulär ekonomi, vars utgångspunkt är att ta reda på de verkliga behoven hos de som använder utrymmet och att designa arbetsmiljön utifrån de behov som finns. I ett utrymme som uppfyller behoven används lämpliga möbler effektivt och utrymmet är optimalt för behovet. Genom Martelas materialanvändning, det vill säga Scope 3-utsläpp, kan kundföretagen minska sina egna Scope 1- och Scope 2-utsläpp i takt med att utrymmeseffektiviteten förbättras.

Å andra sidan har vi sett att behovet av att använda ett enda utrymme förändras, och då har inte den ursprungliga användaren längre behov av att använda möblerna under hela deras resterande livslängd. För att lösa detta problem utvecklade vi modellen Workplace as a service (WaaS), som alltid tillhandahåller den inredning som kunden behöver. Vi sköter renoveringen av enstaka möbler samt hittar nya användare när den första användaren inte längre behöver möblerna.

För att göra det möjligt att beräkna "koldioxidavtrycket" på ett jämförbart sätt gick vi med i det vetenskapliga projektet Carbon neutrality empowered by handprint. Beräkningsmodellen som skapades i projektet referentgranskas fortfarande, men inredning som ett servicekoncept verkar kalkylmässigt lovande. Med den kan vi i framtiden beräkna den “koldioxidkompensation” som vi producerar genom våra tjänster.

Koldioxidutsläppen kan inte elimineras helt

Martelas produkter är starkt träbaserade, och därför kan vi inte eftersträva en helt koldioxidfri verksamhet. Vi har därför undersökt hur vi skulle kunna använda träbaserade material inte bara så effektivt som möjligt, utan också så att produkter tillverkade av dem skulle kunna utnyttjas som material även efter deras användning. En stor del av produktionens avfallsflöden består av träbaserade restprodukter, förpackningsmaterial som inte kan återanvändas, trasiga komponenter eller träbaserade delar av möbler som inte kan återanvändas.

2022 undersökte vi för första gången klimatpåverkan för vårt produktionsavfall. Täckningen i den beräkning vi fick från vår samarbetspartner uppgår till 97 %, endast den polska produktionen utelämnades ur beräkningen. Enligt beräkningen uppgick koldioxidutsläppen för vår samarbetspartner från behandlingen av vårt produktionsavfall till cirka 260 t CO2ekv, medan utsläpp om cirka 1 500 t CO2ekv undvikas vid produktionen av råvaror och energi genom återutnyttjandet av avfall. Genom att återvinna avfallsflödena är det möjligt att kalkylmässigt minska 1 240 t CO2ekv, eller cirka 20 %, då 99 % av allt produktionsavfall kunde återanvändas. Majoriteten av de återvunna möbler som samlas in från kunderna är träbaserade, men vi har ingen motsvarande beräkning tillgänglig för dem. Vi kan dock uppskatta att vi genom att leverera material från kunder för återvinning kommer att uppnå nästan dubbelt så hög "koldioxidkompensation" när vi jämför mängden med återvunnet produktionsavfall.

Ny användning för träbaserat produktionsavfall

På vår komponentfabrik i Kides, hamnar huvudsakligen avfallet som uppkommer av spillbitar och bearbetning främst i energiåtervinningen på grund av transportavstånden. Fjärrvärmeanläggningen intill fabriken i Kides kan dock inte utnyttja träavfall på grund av dess alltför höga kvävehalt. Därför bestämde vi oss för att ta reda på var kvävehalten kan vara användbar.

Soilfood Oy i Tammerfors har för vår räkning genomfört omfattande utredningar om huruvida träavfall kan användas för jordförbättring. Utmaningen i studien har varit de lim som används vid tillverkningen av skivorna. Vi strävar efter att framöver undersöka möjligheten att använda träavfall som råvara för nya spånskivor. Att använda träavfall som energi, har hittills varit den vettigaste lösningen för oss, särskilt eftersom det har kunnat ersätta fossila bränslen. Även om en positiv klimatpåverkan kan uppnås på detta sätt, är det inte hållbart ur markanvändningsperspektiv.

En mer detaljerad analys med data

För att ännu noggrannare kunna analysera våra möjligheter att minska materialens klimatpåverkan, har vi beslutat att skaffa ett nytt verktyg för att kunna genomföra mer detaljerade miljökonsekvensanalyser. Med hjälp av verktyget kan vi bättre beräkna vilken påverkan andelen återvunnet material av det material som använts, har på den klimatpåverkan vi orsakar. Vi gick också med i coachingprogrammet Circular Design för att utveckla en ännu mer hållbar verksamhet samt mer hållbara produkt- och servicelösningar.