Arbetsplatstrender

De viktigaste trenderna inom arbetsplatsutveckling

Coronaviruspandemin har vänt upp och ned på arbetslivets rutiner och arbetsmiljöer. Hälsosäkerheten måste beaktas och nu arbetar vi inte bara på kontoret utan även hemifrån. Platsoberoende arbete är här för att stanna.

Allt fler arbetsplatser övergår till hybridarbete och då granskas lokalbehovet i ännu större utsträckning utifrån kostnaderna. En ökad medvetenhet om klimatförändringarna och behovet av att minska koldioxidavtrycket skapar ett press att beakta hållbarhetsfrågor bland annat gällande energianvändning. Även produkternas livscykel och den cirkulära ekonomins funktionalitet uppmärksammas allt mer.

Kontoren är fortfarande viktiga även om deras roll förändras: möten och närvaro behövs framförallt vid utvecklingsarbete och innovationer. Gemenskap och samarbete är viktigt även för att upprätthålla välbefinnande i arbetet. Betydelsen av lockande och funktionella arbetsmiljöer ökar.

En övergång till hybridarbete och ökande krav på hållbarhet är de största trenderna som påverkar arbetsplatsutvecklingen.

Förändringar i arbetsmiljön och kraven på hållbarhet gäller även lärmiljöer. Hybridinlärning, ändringar i läroplanen och utvidgning av läroplikten ändrar läroinrättningarnas och skolornas arbetssätt och lokalbehov.

När krav och arbetssätt förändras, funderar företag och organisationer över hur och i vilka miljöer arbetet ska utföras. Nu förstår man allt bättre vilken roll som arbetsmiljön spelar när det gäller att uppnå företagets mål. Många har upptäckt uppdateringsbehov i sina lokaler, vilket syns som en ökad efterfrågan på kostnadseffektiva, ännu flexiblare lokallösningar. Även behovet av distansarbetsstationer som enkelt tas i bruk har ökat.

Kontor som stöd för hybridmodellen

I arbetet söker man efter balans mellan arbete hemma och på kontoret. Såväl den digitala som den fysiska arbetsmiljön måste kunna stödja arbetet. Organisationen, teamet och individen har alla olika behov: användaren vill ha god ergonomi och trivsamhet. Hen behöver även lokaler för koncentrationskrävande arbete, som inte alla som jobbar på distans har möjlighet till. Teamet behöver interaktion och lokaler för samarbete. Organisationen siktar på produktivitet, ökat välbefinnande i arbetet och att uppfylla sina hållbarhetskriterier. Den stora frågan är, hur skapar man trivsamma, hållbara och effektiva lokaler som passar hybridarbete?

När det gäller anskaffning av möbler är man på väg att övergå till en verksamhetsmodell, som redan har genomförts för IT-utrustning, så servicemodellen som baseras på en månadskostnad blir allt mer populär. En konkurrensutsättning av endast stol och bord beaktar inte produkternas hela livscykel, medan servicemodellen använder sig av tankesättet med cirkulär ekonomi. Förändringen i köpbeteende förutsätter kunskap om alternativen och deras påverkan på hållbarheten.

Kvalitet och välbefinnande

Betydelsen av kvalitet ökar. Möblernas och lokalernas kvalitet påverkar arbetstrivseln och -effektiviteten samt välbefinnandet i arbetet. Under pandemin har man gjort flera kortsiktiga åtgärder, men företag och organisationer bör även blicka längre framåt, då betonas lång livslängd för lösningarna samt livscykeltänket, men samtidigt även flexibiliteten. Stora förändringsprojekt på arbetsplatsen omvandlas till små uppdateringar och arbetsmiljön anpassar sig efter verksamhetens och medarbetarnas behov, nu ännu mer i realtid.