Arbeidsmetodene og arbeidskulturen endrer seg raskere enn noen gang.
Grensene mellom fritid og arbeidstid blir stadig mer utvisket, og friheten til å planlegge eget arbeid er for mange blitt daglig rutine. Endringen legger press på utviklingen også på arbeidsplassene. Plassutnyttelsen må optimaliseres og utfordres for å tilpasses nye metoder og rutiner.

En optimalisert arbeidsplass tilpasser seg behovene

Arbeidsplassen er i økende grad et dynamisk styringsverktøy: arbeidsplassen kan brukes til å styre organisasjonen i ønskelig endringsretning. Livssyklustenkning er motsatsen til et engangsprosjekt – den gjør det enklere å utvide oppmerksomheten fra avgjørelser som kun fokuserer på planleggingsfasen, til kontinuerlig utvikling av arbeidsplassen.

Våre livssyklustjenester hjelper til med tilpasningen
Martelas livssyklustjenester bidrar til å tilpasse seg endringen. Fremfor enkeltbestillinger av møbler, tilbyr vi en helhetlig tenkning som dekker hele livssyklusen til kontoret, og som tar vare på lokalene, møblene – og menneskene. De beste arbeidsplassene skaper trivsel for hele arbeidsfellesskapet.

Helhetsmodellen som muliggjør vårt brede tilbud, forenkler forvaltningen av kontorlokalene og bidrar til å drive på en bærekraftig måte som sparer miljøet. Når helheten er behersket og man er i stand til å forutse kommende behov i god tid, er det mulig å påvirke driftskostnadene for lokalene positivt. Trivelige lokaler som alltid er i førsteklasses stand og som er planlagt ut ifra et ekte kundebehov, bidrar til å bygge opp den ønskede bedriftsmerkevaren, samt til å tiltrekke seg de beste medarbeiderne. Og viktigst av alt: kontorlokalene bidrar til å oppfylle bedriftens mål hver eneste dag gjennom året.

PodBooth detail
Scoop sofas and plants

Spesifisering av behovet for endring i kontorlokalene

Vi hjelper våre kunder med å spesifisere arbeidsplassbehovet, ved å ta hensyn til endringsbehovene i fremtiden.
Dersom bedriften har mulighet til å flytte inn i nye lokaler, gir spesifiseringen støtte i letingen etter riktig type lokaler. Dersom bedriften tidligere har holdt til på et tradisjonelt kontor, er det vanligvis tilstrekkelig at de nye lokalene er 20 - 40 prosent mindre enn de nåværende lokalene.

Aktivitetsbaserte kontorer reduserer vanligvis arealbehovet med 10 - 40 prosent. Spesifiseringen tar alltid utgangspunkt i de forretningsmessige målene til bedriften, samt i karakteren av arbeidet til brukerne av lokalene og utredningen av behovene. Som avslutning på spesifiseringsfasen får kunden vår en bedriftsspesifikk rapport om arbeidsplassen, og en plan for plassutnyttelsen på arbeidsplassen basert på denne. Disse brukes også som grunnlag for rom- og interiørdesignet. Man bør ikke begynne å endre en arbeidsplass uten skikkelig spesifisering.

Les mer om vår arbeidsplasskonsultasjon

Brukerfokusert planlegging

Planleggingen av arbeidsplassen startes vanligvis opp ved å inventere eksisterende møbler for at de skal kunne tas hensyn til i planleggingen av de nye lokalene. Dersom det ikke er bruk for de gamle møblene i de nye lokalene, gjøres det avtale om at disse skal settes i stand, eller gjenbrukes på en bærekraftig måte.

Som sluttresultat av planleggingen av arbeidsplassen får kunden en bedriftsspesifikk plan over lokalene som brukes til å implementere endringen av lokalene. I stedet for å kjøpe arbeidsplassen som en helhet, kan den også leies. I denne fasen planlegges også innføring i utnyttelse av lokalene for medarbeiderne, og det gjennomføres en befaring av stedet med tanke på mulig flytting og gjenbruk.

Les mer om rom- og interiørdesign

Martela house interior designers
Frankie desk with a Kilta chair

Implementering

Under implementeringen av endringen på arbeidsplassen leverer vi innredningen i henhold til planene og tar oss av gjenbruken av gamle møbler. Det er lurt å starte implementeringen med et informasjonsmøte for medarbeiderne for at alle skal vite om endringen og de ulike fasene. Etter implementeringen gis medarbeiderne en innføring i det å arbeide i de nye lokalene.

Implementering

Vedlikehold og utvikling

Organisasjonene og arbeidsmetodene endres stadig.
Det er lurt å sjekke regelmessig hvordan arbeidsplassen støtter den nåværende måten å arbeide på. De nødvendige endringene av arbeidslokalene er nødvendigvis ikke store, men de kan ha stor betydning for effektiviteten av arbeidet og trivselen til medarbeiderne. Både brukererfaring og måling av utnyttelsesgraden er spesielt viktige med tanke på vedlikeholdet av arbeidsplassen, slik at arbeidsplassen støtter aktørene og utnyttes optimalt. Kontinuerlig vedlikehold og optimalisering gir færre store endringsprosjekter og reduserer større engangsutgifter.

Optimalisering og resirkulering

 

Martela er en familiebedrift grunnlagt i 1945
Vi planlegger og implementerer brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. Vi tror at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.

Les mer om oss