Salgs- og leveringsvilkår Martela 2023

Disse Salgs- og Leveringsvilkår gjelder for salg av produkter bestilt hos og levert av Martela i Norge. Endringer av og tillegg til disse salgs- og leveringsvilkårene skal skje skriftlig og signeres av partene.

1 PRISOPPLYSNINGER
Alle priser er i norske kroner og eks. mva., andre skatter eller avgifter. Forslag, skisser, tegninger, anbud og lignende dokumenter som er gitt til kjøperen, forblir Martelas eiendom og må ikke uten tillatelse reproduseres eller videreformidles.

2 BETALINGSVILKÅR
Kjøperen skal betale innen 30 dager netto etter fakturadato. Forsinkelsesrenter debiteres ihht. renteloven.

3 FORBEHOLD OM EIERRETTIGHETER
Leverte varer forblir Martelas eiendom til betaling er mottatt. Kjøperen er ansvarlig for at varene er tilfredsstillende forsikret til han har overtatt eierretten til varene.

4 BESTILLING, KANSELLERING OG ENDRING AV ORDRE
Bestilling sendes pr epost til order@martela.no. Anmerkning på ordrebekreftelse skal skje senest 2 arbeidsdager etter mottatt ordrebekreftelse fra Martela, deretter anses ordrebekreftelsen å være godkjent av kjøperen. Kansellering av ordrer godkjennes ikke uten særskilt skriftlig avtale. Endring av ordrer på tilpassede produkter og spesialprodukter som ikke inngår i Martelas standardsortiment, kan ikke godkjennes senere enn 6 arbeidsuker før angitt leveringstid, avhengig av ordrestørrelse eller endringens kompleksitet. Ved endring eller supplering forbeholder Martela seg retten til å endre tidligere tilbudte priser og leveringstider.

5 LEVERINGSVILKÅR
Følgende leveringsvilkår forutsetter Martelas standardemballasje. Martela tilbyr to leveringsvilkår ref Incoterms 2010 standard. Hvis varene skal hentes av kjøperen, gjelder leveringsvilkår EXW (fritt fabrikk i Nummela).

Hvis kjøperen unnlater å kunne motta varene på fastsatt leveringstid eller ber om leveringsutsettelse, plikter kjøperen likevel å betale som om varene er blitt levert. Martela kan sørge for lagring av varene på kjøperens risiko og kostnad. Kostnaden for lagerhold skal fastsettes til  Kr. 290,- pr pall pr påbegynt uke. Endring av leveringssted eller tidspunkt skal formidles innen 72 timer før avtalt leveranse og skal skje skriftlig.

5.1 Leveringsvilkår
Frakt DDP          Ved direktelevering tilkommer det fraktkostnad avhengig av volum.
Minimumsavgift  2 000 NOK

Leveringsvilkår inklusive montering og service gjelder for leveranser innen radius 40 km fra Martelas lager i sentrale Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. For transport utover 40 km fra lokasjonsadresse tilkommer faktisk fraktkostnad etter avtale.

Følgende tilkommer alle bestillinger ved egen faktura i etterkant: Dersom det ønskes direkte og/eller tidsstyrt levering til en adresse angitt av kjøperen, må dette angis på ordretidspunktet og dette debiteres mot faktisk kostnad uansett ordreverdi. Kjøperen har ansvar for å skaffe til veie lossehjelpemidler (truck, lastebro/lem, eller annet). Hvis kjøperen ikke har mulighet til dette tilkommer faktiske kostnader og Martela skal informeres om dette ved bestilling, eller senest når godkjent ordrebekreftelse foreligger. Anmerkning på ordrebekreftelse som beskrevet i punkt 4.

6 MONTERING OG SERVICE
Martela kan tilby fastpriser på store og små prosjekter i hele landet. Fastprisen på prosjektlevering leveres i løpet av 4 virkedager. Kildesortering, avhendingsavgift og transport av avfall til miljøstasjon tilkommer alltid, og faktureres i etterkant av levering.

Hvis ikke fastpris er avtalt gjelder følgende;

 • For ordre over 250 000 netto NOK er montering 12 % av netto ordreverdi.
 • For ordre under 250 000 netto NOK er montering 15 % av netto ordreverdi og minimumssats på 1 900 NOK.

Timepriser montasje:
Montør med lastebil        Kr. 1 550 per time.
Overtid tilkommer utover normal arbeidstid.  
Truck, faktureres etter forbruk.

Montering kl. 08:00–16:00, mandag-fredag, montør:   Kr. 685 per time.
Overtid tilkommer utover normal arbeidstid.

Avvik ved montering og levering:
Listen nedenfor belyser situasjoner som bryter leveringsforhold og resulterer avvikstimer og ekstra kostnad for kjøper. Disse punktene skal begge parter gjøre seg kjent med og sammen arbeide for at minimalisere kostnader og merarbeider for begge parter.

Liste på situasjoner som bryter leveringsforhold og avvikskostnader tilkommer:

 • Behov for sperring av vei for effektiv levering.
 • Behov for truck.
 • Montasje av tak/vegghengte produkter.
 • Behov for spesialtilpassing og plassbyggede møbler.
 • Tilgang til strøm og nettverk, ved montasje av IT relaterte produkter og kabling av bord.
 • Forsinkelser i leveranser og montering pga. uferdig bygg og uegnede montasjearealer.
 • Manglende tilgang til heiser, parkering, montasjearealer og annen tilgang.
 • Dersom manglende tilgang til heiser eller ikke varer passer i heis utføres arbeidet på timer / trappebæring.
 • Det forutsettes at samtlige døråpninger i lokalene er bredere en 80 cm, slik at paller kan fraktes fritt i bygget.
 • Overtid for gjennomføring. Det forutsettes at arbeidet kan gjennomføres på dagtid 08-16.
 • Gods ikke kan leveres på lasterampe /gateplan i umiddelbar nærhet til bygget.
 • Polstring og ekstra beskyttelse av kundens bygg som heiser etc.: Hvis kjøper har egne og spesielle ønsker vil det gis separat tilbud.
 • Avfallshåndtering etter medgått tid og/eller kostnader ifbm container.
 • Miljøavgift tilkommer etter faktiske kostnader etter vekt. Miljøavgift gjelder avfallshåndtering av gamle møbler, sortering av avfall og emballasje.
 • Andre avvik som medfører forsinkelser under montering, og som ikke er meddelt Martela.
 • Montering av belysning er ikke inkludert.

Ekstra medregnet tid utover montering som eksempel; vente på tilgang til lokaler, rydding av kontor og annet som ikke er definert som møbel montering faktureres, selv om det er avtalt fastpris og/eller ordrer hvor det er avtalt % sats av netto ordreverdi, etter gjeldende timespriser over.

7 LEVERINGSTID
Leveringstiden som angis på ordrebekreftelsen, gjelder forsendelsesdag fra fabrikk i Nummela/Finland, noe som betyr at transporttiden ikke er medregnet.

8 TRANSPORTSKADE
Med skade menes påvirkning på, eller tap av varer. Kjøperen har plikt til å inspisere varene ved mottak. Hvis det foreligger synlig skade, eller man ellers kan anta at varene er helt eller delvis skadet, skal mottakeren/kjøperen notere dette på fraktseddelen i forbindelse med kvitteringen, og sjåføren skal bekrefte påpekningen med signatur. Ved skade som ikke oppdages ved mottak, skjult skade, skal dette rapporteres til transportør innen 7 dager etter mottak av varene. Det skal legges ved et bilde til rapporten. Hvis reklamasjonen sendes senere enn 7 dager etter mottak, frasier Martela seg alt ansvar. Ved leveransevilkår EXW, har ikke Martela ansvar for eventuelle transportskader.

9 ANSVAR FOR FEIL / REKLAMASJONER

Martela har ansvar for fabrikasjonsfeil som viser seg innen 5 år fra levering på eget sortiment. For partnerprodukter gjelder produsentens egne vilkår. For elektronikk og bevegelige deler, inkludert elektronikk i telefon og møteromsbokser, er ansvarstiden 2 år. Innsendte kundetekstiler omfattes ikke av Martelas feilansvar. Martela forbeholder seg også retten til å avvise innsendte tekstiler. Feilansvaret gjelder fabrikasjonsfeil hva angår funksjon, materialer eller produksjon under forutsetning av at produktet er brukt og vedlikeholdt normalt samt at monterings-, drifts- og vedlikeholds instruksjonene er fulgt. Feil som oppstår under ansvarstiden skal rapporteres skriftlig uten forsinkelse til reklamasjoner@martela.no Martelas ordre- eller fakturanummer skal alltid oppgis. Martelas ansvar for feil er begrenset til avhjelping av feil gjennom utskifting av varer eller reparasjon. Kostnader, som f.eks. timer, transport, kjøring, og annet i forbindelse med utskifting erstattes ikke.
Hvis det kommer frem at reklamasjon har vært uberettiget, skal kjøperen betale Martelas eventuelle kostnader for reklamasjonshåndteringen.

10 KVALITET OG SIKKERHET
Martela er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 45001.

11 MILJØ
Martela er sertifisert iht. ISO 14001. En rekke av Martelas produkter er Svanen-sertifiserte og Møbelfakta merket (for mer informasjon se Svanens hjemmeside www.svanen.se og Møbelfaktas hjemmeside www.mobelfakta.se).

12 FORCE MAJEURE
Hvis leveringen skulle hindres eller forsinkes på grunn av omstendigheter som Martela ikke kan råde over, samt feil eller forsinkelser i levering fra underleverandører, kan Martela uten krav eller andre sanksjoner utsette hele eller deler av leveringen eller helt si opp den inngåtte avtalen. Martela forbeholder seg retten til eventuelle pris- og produktendringer.

13 RETTEN TIL REFERANSER
13.1 Kjøperen har rett til å bruke Leverandørens navn og varemerke som referanse og i markedsføringsøyemed når han/hun kommuniserer om Produktene og Tjenestene som leveres av Leverandøren.
13.2 Leverandøren har rett til å bruke Kjøperens navn og varemerke som referanse og i markedsføringsøyemed (inkludert bilder av Kjøperens lokale) når han/hun kommuniserer om Produktene og Tjenestene som leveres av Leverandøren.
13.3 Partene skal konsultere hverandre før de utsteder offentlige kunngjøringer eller på annen måte utsteder offentlige uttalelser med hensyn til denne Avtalen, og skal ikke utstede pressemeldinger eller offentlige uttalelser før den andre Parten har gitt sin skriftlige godkjenning.