Arbeidsplasstrender

Nøkkeltrender i arbeidsmiljøets utvikling

Covid-pandemien har revolusjonert arbeidspraksisen og arbeidsmiljøer. Helse og sikkerhet må tas hensyn til, og fjernarbeid er den nye komponenten som utfyller jobben på kontoret. Arbeid som er uavhengig av fysisk sted, er kommet for å bli.

Stadig flere arbeidsplasser legger om til hybridarbeid, og behovet for kontorlokaler blir mer kostnadsavhengig. Økende bevissthet om klimaendringer og behovet for å redusere karbonfotavtrykket presser oss til å ta hensyn til bærekraft, blant annet i energibruk. Stadig mer oppmerksomhet rettes også mot produktenes levetid og sirkulær økonomi.

Kontorer er fremdeles viktige, men deres rolle er i endring: møter og tilstedeværelse er nødvendig, særlig som katalysator for utvikling og innovasjon. Tilhørighet og samarbeid er også nødvendig for å opprettholde arbeidsgleden. Det blir stadig viktigere å ha et attraktivt og funksjonelt arbeidsmiljø.

Omstillingen til hybridarbeid og økende krav om bærekraft er de største trendene som påvirker utviklingen av arbeidsmiljøet.

Endringer i arbeidsmetoder og kravene om bærekraft gjelder også læringsmiljøer. Hybridlæring, endringer i undervisningsplanene og forlengelse av obligatorisk skolegang endrer måten institusjoner og skoler jobber på, og plassen de trenger.

Etter hvert som kravene og måten arbeidet gjøres på endrer seg, må bedrifter og organisasjoner tenke annerledes på hvordan og hva slags miljøer arbeidet gjøres i. Forståelsen av arbeidsmiljøets rolle i oppnåelse av resultatmål øker. Mange har identifisert et behov for å oppgradere lokalene, som gjenspeiles i den økende etterspørselen etter kostnadseffektive, mer fleksible kontorløsninger. Behovet for brukervennlige, eksterne arbeidsstasjoner øker også.

Kontorer som støtter hybridmodellen

Arbeid gjøres på en måte som søker en balanse mellom å jobbe hjemme og jobbe eksternt. Både det digitale og det fysiske arbeidsmiljøet må kunne støtte arbeidet. Organisasjoner, team og individer har sine egne behov: brukere søker ergonomi og komfort. De trenger også plass til å konsentrere seg, noe ikke alle kan gjøre eksternt. Teamet trenger samhandling og plass til å jobbe sammen. Organisasjonen har som mål å øke produktiviteten, forbedre velvære på jobben og oppfylle sine ansvarskrav. Det store spørsmålet er hvordan kontorene kan gjøres komfortable, bærekraftige og kompatible med hybridmodellen.

Innkjøp av møbler er i ferd med å legges om til en modell som allerede er i bruk for IT-utstyr: Funksjonalitet og fleksibilitet er viktigere enn eierskap, så en tjenestemodell basert på månedsleie blir stadig mer populær. Et enkelt anbud på en stol og et bord tar ikke hensyn til hele livssyklusen til produktene, mens tanken bak tjenestemodellen er sirkulær økonomi. Denne nye måten å tenke møbelanskaffelser på forutsetter kunnskap om tilgjengelige anskaffelsesmodeller og hvordan disse påvirker bærekraften.

Kvalitet og velvære

Kvalitet blir stadig viktigere. Kvaliteten på møbler og lokaler har betydning for komfort, effektivitet og velvære på jobben. Under en pandemi gjøres ofte kortsiktige tiltak, men bedrifter og organisasjoner må også tenke lengre fremover og legge vekt på løsninger som tar hensyn til livssyklus og lang levetid, og også fleksibilitet. Store arbeidsplassendringer byttes ut med små oppdateringer, og livet på arbeidsplassen følger behovene til bedriften og de ansatte etterhvert som de oppstår.