Bærekraft

Martela på vei mot karbonnøytralitet

Vi publiserte vårt mål om klimanøytralitet i 2035 i tråd med den finske regjeringens ambisiøse mål. Nå risikerer den finske statens mål å ikke bli oppfylt, ettersom skogene ikke binder så my karbondioksid som man tidligere har trodd.

Hvordan skal så Martela etterstrebe karbonnøytralitet? Nøklene til Martelas løsning for klimapåvirkning ligger i tiltak for sirkulær økonomi, ettersom den største utslippskilden ligger i råvarene til de møblene vi leverer til våre kunder.

Scope 1- og 2-utslipp fra egen virksomhet

De direkte karbonutslippene fra vår egen virksomhet består av den energien som brukes for å varme opp lokalene våre og utslippene fra de transportmidlene vi forvalter. Disse klimapåvirkningene beregnet i henhold til GHG-protokollen kalles Scope 1- og Scope 2-utslipp.

Vi har redusert karbondioksidutslippene fra våre produksjonsprosesser ved å bruke utslippsfri elektrisk energi i nærmere ti år. Samtidig har vi redusert energibruken ved å sentralisere produksjonen. Når det gjelder karbondioksidutslipp fra innkjøpt energi har vi allerede oppnådd en reduksjon på 89 % på ti år. Vi har også redusert energibruken gjennom å effektivisere andre lokaler, selv om vi kun aktivt har sett på energibruken i våre fabrikker og hovedkontoret, basert på den lovpålagte energirapporten.

For å redusere karbonutslippene ved møbelleveranser testet vi i 2022 el-varebiler for å se om de var passende for oss. Vi har ikke kunnet se noen fornuftig måte å utnytte el-drift når det gjelder tyngre kjøretøy, og vår utredning viser at også biogass fortsatt er en parentes i å finne en mer klimaeffektiv energikilde.

Scope 3-utslipp for verdikjeden og innkjøp

Å kalkulere Scope 3-utslipp er like komplisert for oss som for andre virksomheter. Mesteparten av Scope 3-utslippene vi beregnet består av materialene i de produktene vi leverer til våre kunder. I 2022 stod de for cirka 6 200 t CO2 som utgjør cirka 75 % av våre totale utslipp.

Våre produkter blir alltid designet med tanke på lang levetid og bærekraftig produksjon og og materialene vi bruker, brukes i sin opprinnelige form så lenge som mulig. Vi har helt siden 1990-tallet vært involvert i utviklingen av europeiske møbelstandarder, slik at produktenes bærekraftighet skal kunne verifiseres på grunnlag av forskning og på en måte som skal kunne sammenlignes før de slippes på markedet.

Forandringer i hvordan kontor og offentlige miljøer brukes leder ofte til at interiøret må endres lenge før møblene faktisk er utslitt. Martela har allerede i mange år tilbudt kundene muligheten til å inkludere eksisterende møbler i sitt nye interiørdesign. Om de eksisterende møblene ikke lenger passer inn, har vi tilbudt oss å enten finne en ny bruker, å renovere møblene eller på en ansvarsfull måte gjenvinne de møblene som er ferdig brukt. Formålet er å maksimere gjenbruket av disse materialene.

Treben av stoler i en stabel
Stolmetallrammer i en stabel

Modell for sirkulær økonomi og karbonavtrykk

Vi har utviklet en Lifecycle-modell basert på prinsippene for sirkulær økonomi, der vi designer arbeids- og læringsmiljøer ved å kartlegge brukernes behov og utnytte lokalene på best mulig måte. Når lokalene møter brukernes behov med møblering som er tilpasset deres arbeidsoppgaver, er arealbruken optimal. Gjennom Martelas materialbruk, altså Scope 3-utslipp, kan våre kunder redusere sine egne Scope 1- og Scope 2-utslipp i takt med at utnyttelsesgraden av lokalene forbedres.

På den annen side har vi sett at måten vi jobber på stadig forandres, og da har kanskje ikke den opprinnelige brukeren behov for å bruke møblene like lang tid som møbelet faktisk tåler. For å løse dette problemet utviklet vi modellen Workplace as a service (WaaS), som alltid sørger for at møbler og interiør alltid er oppdatert og optimalt. Vi sørger for vedlikehold av møbler, og finner nye brukere dersom den første kunden har behov for å bytte ut noen av møblene.

For å gjøre det mulig å beregne «karbonavtrykket» på en sammenlignbar måte gikk vi inn i det vitenskapelige prosjektet Carbon neutrality empowered by handprint. Beregningsmodellen som ble laget under er fortsatt under vurdering , men møbler som  en tjeneste, (eks WaaS) virker ifølge utregningene lovende. Med den kan vi i fremtiden beregne den «karbonkompensasjonen» som vi produserer gjennom våre tjenester.

Karbonutslipp kan ikke elimineres helt

Martelas produkter er hovedsaklig laget av trevirke, og derfor kan vi ikke etterstrebeetter en helt karbonfri virksomhet. Vi har derfor undersøkt hvordan vi skal kunne bruke trebaserte materialer ikke bare så effektivt som mulig, men også slik at produkter laget av tre skal kunne utnyttes som materiale selv etter bruk. En stor del av  avfallet fra vår produksjon består av trebaserte restprodukter, ødelagte komponenter,  emballasje og trebaserte deler av møbler som ikke kan gjenbrukes.

I 2022 analyserte vi for første gang klimapåvirkningen fra vårt produksjonsavfall. Grunnlaget i beregningen vi fikk fra vår samarbeidspartner som utførte analysen var på 97 %, og kun den produksjonen fra vår polske fabrikk var utelatt fra beregningen. Beregningene anslår at karbonutslippene fra vårt produksjonsavfall er cirka 260 t CO2ekv, mens utslipp på cirka 1 500 t CO2ekv unngås via produksjonen av råvarer og energi gjenvunnet fra avfall. Gjennom å gjenvinne avfallet er det etter beregningen mulig å redusere 1 240 t CO2ekv, eller cirka 20 %, siden 99 % av alt produksjonsavfall kan gjenbrukes. Hovedmengden av de resirkulerte møblene som samles inn fra kundene er trebaserte, men vi har ingen tilsvarende beregning tilgjengelig for disse. Vi kan imidlertid beregne at vi gjennom å levere inn gjenbruksmateriale fra kunder til gjenvinning kommer vi til å oppnå nesten dobbelt så høy «karbonkompensasjon» når vi sammenligner mengden med gjenvunnet produksjonsavfall.

Nye bruksområder for trebasert produksjonsavfall

På vår komponentfabrikk i Kides havner hovedsakelig avfallet som oppstår av søl og bearbeiding først i energigjenvinningen på grunn av transportavstanden. Fjernvarmeanlegget ved fabrikken i Kides kan imidlertid ikke utnytte treavfall på grunn av dets altfor høye nitrogeninnhold. Derfor bestemte vi oss for å undersøke hvor nitrogeninnholdet kan tas i bruk.

Soilfood Oy i Tammerfors har på våre vegne gjennomført omfattende utredninger om hvorvidt treavfall kan brukes til jordforbedring. Utfordringen i studien har vært limet som brukes i produksjonen av platene. Vi etterstreber å fremover undersøke muligheten til å bruke treavfall som råvare til nye sponplater. Å bruke treavfall som energi har så langt vær den mest fornuftige løsningen for oss, spesielt siden det har kunnet erstatte fossilt brennstoff. Selv om positiv klimapåvirkning kan oppnås på denne måten, er det ikke bærekraftig ut ifra et arealbruksperspektiv.

En mer detaljert analyse med data

For å redusere materialenes klimapåvirkning ytterligere, har vi bestemt oss for å skaffe et nytt verktøy som skal kunne gjennomføre mer nøyaktige analyser av vårt miljøpåvirkning. Med hjelp av verktøyet kan vi bedre beregne hvilken påvirkning andelen gjenvunnet materialesom brukes, har på det totale miljøregnskapet. Vi ble også med i coachingprogrammet Circular Design for å utvikle en enda mer bærekraftig virksomhet samt mer bærekraftige produkt- og tjenestemodeller.