Generelle vilkår og betingelser for levering av produkter og tjenester 2020

1 INNLEDNING
1.1 Disse vilkårene og betingelsene skal, med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelde for alt/all salg av Produkter og levering av Tjenester (som definert nedenfor), som utføres av et/en autorisert selskap, representant eller agent for Martela Oyj («Leverandøren») til kjøperen («Kjøper»). Leverandør og Kjøper blir samlet henvist til som Partene, eller hver for seg som en Part. Disse vilkårene og betingelsene skal utgjøre en integrert del av Avtalen, og anvendeligheten av generelle og/eller spesielle vilkår og betingelser for Kjøperen utelukkes herved uttrykkelig.
1.2 Med forbehold om disse vilkårene og betingelsene, aksepterer Leverandøren å gi Kjøperen Produktene og Tjenestene som avtalt i Avtalen.

2 DEFINISJONER
2.1 «Avtale» betyr leverings- og kjøpsavtalen mellom Partene i forbindelse med levering av Produkter og/eller Tjenester med eventuelle vedlegg. I tilfelle avvik skal prioriteringsrekkefølgen være følgende: (1) separat skriftlig leverings- og kjøpsavtale, (2) Leverandørens bekreftelse av innkjøpsordre, (3) disse generelle vilkårene og betingelsene, (4) innkjøpsordren, med mindre annet er skriftlig avtalt.
2.2 «Levering» betyr levering av Produktet i samsvar med DAP eller FCA Incoterms 2020, som avtalt mellom Leverandøren og Kjøperen i avtalen eller i Leverandørens bekreftelse av innkjøpsordren.
2.3 «Konfidensiell informasjon» betyr enhver/ethvert informasjon, data og materiale i hvilken som helst form som er utlevert til den ene Parten av den andre Parten i forbindelse med Avtalens formål, bortsett fra informasjon som beviselig er ikke-konfidensiell av natur.
2.4 «Immaterielle rettigheter» betyr patenter (inkludert bruksmodeller), designpatenter, konfidensiell informasjon, spesifikasjoner og design (uavhengig av om de kan registreres), topografirettigheter for halvlederbrikker og annen lignende beskyttelse, opphavsrett, varemerker, handelsnavn, alle rettigheter som fremkommer fra bruk av eller som eksisterer i forbindelse med domenenavn, rettigheter i vareutstyr, rettigheter i eller relatert til databaser, og enhver annen form for lovfestet beskyttelse av noe slag og andre immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter (registrert eller uregistrert) over hele verden inkludert alle rettigheter til tilbakeføring og rettigheter til eventuelle applikasjoner og ventende registreringer og retten til å saksøke for og få erstatning for overtredelser. Immaterielle rettigheter skal også inkludere forbedringer og avledede produkter basert på eksisterende immaterielle rettigheter.
2.5 «Innkjøpsordre» betyr en skriftlig innkjøpsordre som er gjort av kjøperen og akseptert av leverandøren for levering av Produktene og/eller utførelse av Tjenestene av Leverandøren til Kjøperen spesifisert i Innkjøpsordren.
2.6 «Produkter» betyr møbler som fra tid til annen inkludert i Leverandørens produktkatalog.
2.7 «Tjenester» betyr monterings-, installasjons- eller flyttingstjenester som fra tid til annen tilbys i forbindelse med møblene eller som en frittstående tjeneste.
2.8 «Programvare» betyr ethvert program som leveres til eller gjøres tilgjengelig for kjøperen som en del av Produktene eller Tjenestene.
2.9 «Underleverandør» betyr ethvert selskap som utfører deler av Leverandørens forpliktelser i henhold til denne Avtalen.

3 OMFANG AV AVTALEN OG LEVERINGSBETINGELSER
3.1 Leverandøren samtykker i å selge, levere og montere Produkter og Tjenester som avtalt og spesifisert i hver skriftlige Innkjøpsordre. Produktene og Tjenestene som skal leveres til Kjøperen, skal grundig avtales i Innkjøpsordren med hensyn til antall, mengder av og typer produkter. Bestillinger for Produkter og Tjenester skal bare aksepteres av leverandøren skriftlig, og ingen endring skal gjelde for disse vilkårene og betingelsene med unntak av den skriftlige avtalen fra Leverandøren eller dennes autoriserte person. Leverandøren kan etter eget skjønn godta eller avvise en innkjøpsordre, eller bare godta en del av en innkjøpsordre.
3.2 Leverandøren skal bekrefte innkjøpsordren ved å sende en ordrebekreftelse til Kjøperen. Ordrebekreftelsen skal inneholde ordrenummer, bestilt mengde, type Produkt, pris for hvert Produkt og omtrentlig dag eller uke for Levering.
3.3 Kjøperen har rett til å be om en endring i Produktene og Tjenestene som er avtalt i Innkjøpsordren. I et slikt tilfelle skal Leverandøren utstede et estimat for kostnader og innvirkning på leveringsplanen for Produktene og Tjenestene. Leverandøren er ikke forpliktet til å gjennomføre endringene i Innkjøpsordren før Partene har blitt enige om hvordan endringen vil påvirke prisen og leveringsplanen. Kjøperen har ingen rett til å kansellere bestilte innkjøpsordrer eller returnere leverte Produkter.
3.4 Leverandøren skal informere Kjøperen om leveringsdato og eventuelle endringer i leveringstiden som er anslått i bestillingsbekreftelsen 1-2 virkedager før den påtenkte Leveringen. Kjøperen er pliktig til å gi Leverandøren informasjon om leveringsbetingelsene på Kjøperens lokasjon, som Leverandøren har rett til å stole på. Enhver anmodning som endringer i den bekreftede leveringstiden fra Kjøperens side, skal behandles som en variasjon og kan endres i samsvar med punkt 3.3. Kjøper har ikke rett til å avvise delvis Levering med mindre annet er avtalt mellom Partene.
3.5 Ved levering skal Kjøperen inspisere Produktet umiddelbart for egen regning. Kjøperen skal varsle Leverandøren om avvik eller skader innen syv (7) kalenderdager etter inspeksjonen. Hvis Kjøperen ikke gir slikt varsel, vil Produktene anses å være levert i full overensstemmelse med Avtalen og Innkjøpsordren. Avvik eller skader på Produktet gir ikke Kjøperen rett til å avvise eller nekte å motta Produktet eller å betale fakturaen. Risiko for tap overføres i samsvar med Leveringsvilkåret.
3.6 Hvis Leveransen blir forsinket på grunn av årsaker som kan henføres Leverandøren og Kjøperen følgelig har lidt tap, skal Kjøperen og Leverandøren forhandle og avtale en rettferdig og rimelig kompensasjon for slike direkte tap for Kjøperen. Den avtalte kompensasjonen skal være eneste beføyelse for forsinkelse. Hvis Partene har blitt enige om likviderte skader, skal mengden likviderte skader under ingen omstendigheter overstige 10 % av verdien av delen av det forsinkede Produktet. Betalingen av de likviderte skadene fritar ikke Leverandøren fra andre forpliktelser overfor Kjøperen.
3.7 Kjøperen er ansvarlig for å informere Leverandøren umiddelbart hvis Kjøperen er klar over eventuelle forsinkelser i planlagt leveringsplan. Kjøper er ikke forpliktet til å motta produktene tidligere enn det som er avtalt i forbindelse med innkjøpsordrebekreftelsen. Hvis produktene imidlertid ikke kan leveres på avtalt tid av årsaker som kan henføres Kjøperen, skal Leverandøren ha rett til å levere Produktene til et lagerhus til Kjøperens pris, og Kjøperen vil være ansvarlig for alle direkte kostnader pådratt av Leverandøren på grunn av slik forsinkelse. Lagerkvitteringen vil fungere som en følgeseddel.
3.8 Leverandøren vil arrangere installasjon og montering av Produktene dersom dette er avtalt i Avtalen. Installasjonen skal utføres i samsvar med Leverandørens instruksjoner og retningslinjer.
3.9 Installasjon skal utføres i normal arbeidstid på hverdager mellom kl. 07-17 og belastes i henhold til Leverandørens installasjonsprislister. Hvis installasjonsarbeidet ikke kan utføres i løpet av normal arbeidstid på grunn av grunner som ikke kan henføres til Leverandøren, skal installasjonsarbeidet belastes som overtid eller alternativt i samsvar med helgesatsene som gjaldt på installasjonstidspunktet.
3.10 Kjøperen skal gi Leverandøren tilgang til lokalene under installasjonen, og rimelig assistanse, inkludert (men ikke begrenset til) å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet til å frakte Produktene til installasjonsstedet, tilgang til heiser og transportveier og deres beskyttelse mot skade, med mindre beskyttelse av heiser og transportveier er bestilt fra Leverandøren.
3.11 Installasjon inkluderer ikke arbeid med eksisterende møbler, eller møbler utenfor Innkjøpsordrens omfang, med mindre annet er avtalt.
3.12 Kjøperen skal anses for å ha akseptert installasjonsarbeidet som er utført av leverandøren i samsvar med Avtalen, med mindre Kjøperen underretter Leverandøren om annet innen syv (7) kalenderdager fra installasjonsarbeidet.  

4 BETALING OG EIERSKAP
4.1 Med mindre annet er avtalt, skal betalingen for Produkter og Tjenester skje innen fjorten (14) kalenderdager fra fakturadato. Betalingen skal fullføres i sin helhet uten motregning, motkrav eller fradrag. Innkjøpsprisene for Produktene og Tjenestene som skal betales av Kjøperen skal fremgå av innkjøpsordrebekreftelsen. Alle priser er uten lokal moms, toll og avgifter, som skal legges til prisene, og inkluderer kostnadene som avtales mellom Partene i henhold til leveringsbetingelsene, med mindre annet er avtalt. Innkjøpsprisene kan økes hvis det er en økning i omkostninger, skatter, gebyrer, avgifter, tollgebyrer, eller mer enn 3 % økning i valutakurser eller råvarekostnader av årsaker som ikke kan henføres til Leverandøren. Økning vil tre i kraft umiddelbart. Normal transportpakke er inkludert. Kjøperen skal betale renter ved forfalt betaling fra forfallstidspunktet til den faktiske betalingsdatoen i samsvar med lokale lover. I tillegg til skal Kjøperen betale Leverandøren alle kostnader knyttet til innkreving av forfalte beløp, inkludert rimelige advokatsalærer.
4.2 Tittel og eierskap skal overføres til Kjøperen når betalingen er mottatt i sin helhet.

5 GARANTI
5.1 Leverandøren garanterer overfor Kjøperen at Martela-merkede Produkter produsert av leverandøren skal være frie for alt av material- og produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra leveringsdatoen, med mindre annet er spesifisert i Avtalen. Til tross for det foranstående gir ikke Leverandøren noen garanti for kundespesifikke deksler eller belegg, og garantiperioden for Produkter kjøpt fra Forretningen er ett (1) år fra kjøpsdatoen. Garantiperioden for elektroniske telefonkioskdeler er to (2) år. Garantiperioden for ekstern leverandør telefonkiosker er begrenset til gjeldende garantibetingelser og garantiperioden gitt av leverandør for sine produkter. All reparasjon eller utskifting av ekstern leverandør produkter utføres i samsvar med ekstern leverandør garantibetingelser. Garantiperioden for produkter som ikke er spesifisert ovenfor, er begrenset til ett (1) år fra leveringsdatoen. Det gis ingen garanti for batterier. Det er eksplisitt forstått at i løpet av garantiperioden bruker Kjøperne produktene i en normal innekontortilstand omtrent åtte (8) timer om dagen og fem (5) dager i uken maksimalt.
5.2 Hvis Kjøperen finner en mangel i løpet av garantiperioden, skal Kjøperen varsle Leverandøren skriftlig uten unødig forsinkelse, men under ingen omstendigheter senere enn syv (7) kalenderdager fra oppdagelsen av mangelen, eller når leverandøren skulle ha oppdaget mangelen. Kjøperen skal samtidig gi tilstrekkelig informasjon om Kjøperens ordre til Leverandøren, inkludert, men ikke begrenset til, salgsordrenummeret. Leverandøren skal etter eget skjønn kompensere, reparere eller erstatte det defekte Produktet. Hvis Produktet eller deler av det erstattes eller repareres i løpet av garantiperioden, forlenges ikke den opprinnelige garantiperioden.
5.3 Leverandørens garanti dekker ikke mangler på grunn av:
(i) normal slitasje;
(ii) bruk av deler eller reservedeler godkjent av Leverandøren;
(iii) alt vedlikehold, lagring, installasjon eller reparasjon som ikke er i samsvar med Leverandørens instruksjoner, håndbøker eller retningslinjer;
(iv) uaktsomhet eller andre urettmessige handlinger eller unnlatelser fra Kjøperen;
(v) Produktet er ikke kompatibelt med eksisterende møbler eller møbler utenfor omfanget av Innkjøpsordren, med mindre Leverandøren spesifikt har akseptert ansvaret for grensesnittet og kompatibiliteten; eller
(vi) slitasje på grunn av bruk som overskrider normal innendørs bruk
5.4 Leverandøren forplikter seg til å utføre Tjenestene med profesjonell bruk av omhu og dyktighet og i henhold til den generelle bransjepraksisen, forutsatt at Kjøperen har oppfylt sine forpliktelser til å gi nødvendig informasjon som beskrevet i pkt. 3.4. Ved mangler forplikter Leverandøren seg til å utføre tjenester på nytt i den grad det er praktisk mulig.
5.5 Garantien beskrevet her er den eneste garantien som gjelder for Produktene i henhold til avtalen, og det er ingen andre garantier, og/eller betingelser som er pålagt eller underforstått, inkludert egnethet til formål, salgbarhet eller ansvar for skjulte eller latente mangler.

6 BEGRENSNINGER OG UTELUKKELSER AV ANSVAR
6.1 Alle rettigheter og virkemidler er uttømmende definert i denne Avtalen. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forårsaket av Produktet på fast eiendom eller løsøre, eller som er årsaken til slik skade. Skade forårsaket av Produktet på en person eller eiendom i privat bruk kompenseres i samsvar med produktansvarsloven.
6.2 Partene er bare ansvarlig for direkte skade. Ingen av partene skal være ansvarlige overfor den annen Part, uavhengig av sakens sak, for følgeskader eller indirekte skader eller tap, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap av inntekter, forsinkelse og forretningsavbrudd, andre lignende årsaker eller tap eller eventuell spesiell skade, enten direkte eller indirekte. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke hvis slik skade er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig oppførsel.
6.3 Til tross for andre bestemmelser i henhold til denne Avtalen, skal ikke Leverandørens samlede ansvar overfor kjøperen i henhold til denne Avtalen, enten det er under kontrakt, culpaansvar (inkludert uaktsomhet eller strengt ansvar) eller noen annen juridisk teori for skader, overstige et beløp som tilsvarer 100 % av verdien av Innkjøpsordren.

7 INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER OG FORTROLIGHET
7.1 Leverandøren beholder alle immaterielle rettigheter til Produktene og Tjenestene.
7.2 All programvare (hvis noen) lisensieres, men selges ikke. Leverandør gir Kjøperen en begrenset ikke-eksklusiv avgiftsfri lisens for å bruke Programvaren sammen med produktene eller bare til dets tiltenkte formål for Produkters levetid. Leverandør gir Kjøperen en avgiftsfri, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, uten rett til underlisens, til å bruke Produkter i den utstrekning det er nødvendig og utelukkende for det formål å bruke varene i henhold til Avtalen til det tilsiktede formålet.
7.3 Kjøperen samtykker i at han/hun ikke vil endre, modifisere, fortynne eller på annen måte misbruke Leverandørens varemerker eller bringe dem i vanry. Kjøperen samtykker i å ikke bruke noe annet varemerke, servicemerke, handelsnavn, logo, symbol eller enhet i kombinasjon med leverandørens varemerker, med mindre det gjøres med skriftlig tillatelse fra Leverandøren.
7.4 Kjøperen skal omgående rapportere til Leverandøren enhver krenkelse av Leverandørens immaterielle rettigheter eller enhver ulovlig handling som er skadelig for Leverandørens interesser, og som Kjøperen gjøres oppmerksom på. Kjøperen skal, etter beste evne og i samsvar med alle instruksjoner gitt av Leverandøren, hjelpe Leverandøren med å beskytte seg mot slike feilbehandlinger.
7.5 Ved utløp eller oppsigelse av denne avtalen skal Kjøperen umiddelbart opphøre å bruke Immaterielle rettigheter og goodwill som tilhører Leverandøren.
7.6 Innholdet og all informasjon gitt under og for formålene med denne Avtalen, er strengt konfidensiell. Én Part kan ikke uten skriftlig tillatelse fra den andre Parten avsløre informasjon i denne Avtalen til en tredjepart, med mindre den håndheves ved lov eller en regjeringserklæring.

8 FORCE MAJEURE
8.1 Det er enighet om at ingen av Partene skal være ansvarlige eller anses å ha begått brudd på denne avtalen for unnlatelse av å utføre sine forpliktelser i den grad, og så lenge, slik utførelse forhindres av årsaker utenfor Partens kontroll, som Parten ikke kunne ha forutsett ved inngåelsen av den aktuelle Innkjøpsordren, og der konsekvensene er såpass at en slik Part ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overkommet dem («Force majeure»). Slike Force majeure-hendelser skal omfatte, men ikke være begrenset til, forstyrrelser i datakommunikasjonsnettverk eller energikilder; kriger, opptøyer, terrorangrep eller handlinger fra enhver kompetent sivil eller militær myndighet; og brann, flom eller naturkatastrofer og andre lignende årsaker. Parten hvis utførelse av plikter blir forhindret, skal omgående underrette den andre Parten om forekomsten av Force majeure-hendelsen. Hvis en Force majeure-hendelse forhindrer utførelse av plikter under en hvilken som helst gjeldende Innkjøpsordre i mer enn femten (15) kalenderdager, kan én av Partene si opp gjeldende Innkjøpsordre med øyeblikkelig virkning med skriftlig varsel til den andre Parten.
8.2 En Part skal skriftlig varsle den andre Parten om en Force majeure-hendelse, dens forventede varighet og når en Force majeure-hendelse slutter å eksistere.
8.3 I tilfelle Force majeure-hendelsen varer i mer enn seksti (60) dager, har begge parter rett til å si opp en eventuell Innkjøpsordre.

9 OPPSIGELSE
9.1 Hver av Partene har rett til å si opp denne Avtalen øyeblikkelig med et skriftlig varsel til den andre Parten i én av følgende omstendigheter:
(i) hvis den andre Parten blir insolvent; eller
(ii) hvis en Part bryter denne Avtalen og ikke klarer å avhjelpe slikt brudd eller mislighold innen tretti (30) dager etter mottak av varselet fra slikt brudd.
9.2 Ved Kjøperens oppsigelse av Avtalen i samsvar med 9.1 (i) har Leverandøren rett til å motta betaling av allerede leverte Produkter og Tjenester. Kjøpers rett til erstatning ved oppsigelse skal alltid være underlagt ansvarsbegrensninger som er angitt i denne Avtalen.

10 RETTEN TIL REFERANSER
10.1 Kjøperen har rett til å bruke Leverandørens navn og varemerke som referanse og i markedsføringsøyemed når han/hun kommuniserer om Produktene og Tjenestene som leveres av Leverandøren.
10.2 Leverandøren har rett til å bruke Kjøperens navn og varemerke som referanse og i markedsføringsøyemed (inkludert bilder av Kjøperens lokale) når han/hun kommuniserer om Produktene og Tjenestene som leveres av Leverandøren.
10.3 Partene skal konsultere hverandre før de utsteder offentlige kunngjøringer eller på annen måte utsteder offentlige uttalelser med hensyn til denne Avtalen, og skal ikke utstede pressemeldinger eller offentlige uttalelser før den andre Parten har gitt sin skriftlige godkjenning.

11 FREMKONTRAHERING OG TILDELING
11.1 Leverandøren har rett til å fremkontrahere hele eller deler av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen.
11.2 Ingen av Partene kan tildele, overføre eller novere deler av eller alle sine forpliktelser til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre Parten.

12 SAMSVAR
12.1 Leverandøren samler inn, lagrer, bruker og behandler personopplysninger om Kjøperen og personene som er direkte relatert til Kjøperen (f.eks. ansatte og/eller representanter) i samsvar med lover som gjelder beskyttelse av personopplysninger for f.eks. å utføre Avtalen, administrere fakturering og regnskapssystemer, vedlikeholde sine interne informasjonssystemer, administrere kundeforhold, overholde sine juridiske forpliktelser og for markedsføringsformål.
12.2 Alle personopplysninger om Leverandørens ansatte og/eller tredjeparter som leveres av Leverandøren til Kjøperen, kan bare brukes til de uttrykkelige formålene som opplysningene blir gitt til Kjøperen for.

13 STYRENDE LOV OG TVISTELØSNING
13.1 Denne Avtalen skal reguleres av lovene i Finland og anvendelse av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er ekskludert. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal løses ved voldgift i Finland i samsvar med voldgiftsreglene for voldgiftsinstituttet i Helsingfors handelskammer. Andre lokale voldgiftsinstitutter kan også brukes hvis dette blir akseptert av begge parter. Voldgiftsbehandlingen skal avholdes på lokalt språk eller på engelsk.