Johdon palkkiot, etuisuudet ja palkitsemisjärjestelmät

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio hallituksen ja valiokuntien jäsenyydestä. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei makseta.

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: Puheenjohtajan palkkio 3 400,00 euroa/kk, hallituksen jäsenen palkkio 1 700,00 euroa/kk sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1 600,00 euroa/v.

Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkioita yhteensä 42 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille yhteensä 130 400 euroa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuosipalkka
Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka oli 249 471 euroa vuonna 2019. Verotettavat luontoisedut olivat vuonna 2019 12 015 euroa. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on vuosi ja palkkio maksetaan vuosittain. Tulospalkkion maksimimäärä vastaa 45 %: ia toimitusjohtajan vuosipalkasta. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmiä on kuvattu tämän dokumentin kohdassa Osakepalkkio- järjestelmät.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja
Toimitusjohtajan eläke määräytyy TyEl:in mukaan.
Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Martelan puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 6 kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Martelasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on lisäksi oikeus saada 6 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

Muu Martelan johtoryhmä

Vuosipalkka
Johtoryhmän jäsenille maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin.

Johtoryhmän jäsenien kiinteä rahapalkka oli yhteensä 591 525 euroa vuonna 2019. Verotettavat luontoisedut johtoryhmän osalta vuonna 2019 olivat yhteensä 12 005 euroa. (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Martelan johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimena maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Martelan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumiin. Tavoitekausi on vuosi ja tulospalkkio maksetaan vuosittain. Tulospalkkion maksimimäärä vastaa 30 %: ia johtoryhmän jäsenen vuosipalkasta.

Martelan johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet ja enimmäisrajat on kuvattu kappaleessa Osakepalkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmät

Martela Oyj:n hallitus päätti 14.12.2016 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kaksi kahden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2017-2018 ja 2019-2020. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2017-2018
Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2017—2018 kuuluivat konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017—2018 perustuu konsernin liikevoittoon. ja ansaintajaksolta maksettavat palkkiot olisivat vastanneet yhteensä enintään noin 100 000 Martela Oyj:n A-sarjan osaketta.

Ansaintajakson kriteerit eivät täyttyneet eikä osakkeita näin ollen allokoitu johtoryhmän jäsenille.

Osakepalkkiojärjestelmä 2019-2020
Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2019-2020 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019-2020 perustuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Ansaintajaksolta 2019-2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 Martela Oyj:n A-sarjan osaketta sekä rahana maksettavan osuuden, jonka tarkoitus on kattaa osakepalkkioihin liittyvät verot ja veronluonteiset erät.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei voi myydä eikä luovuttaa seuraavan 12 kuukauden aikana osakkeiden saamishetkestä lukien.


Palkka- ja palkkioselvitys 31.12.2019

Martela Oyj:n palkitsemispolitiikka 2020-2023