Palkka- ja palkkioselvitys 2022

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ehdottavat tekemänsä valmistelun perusteella yhtiökokoukselle hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista.

Yhtiön hallitus päättää HR- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella toimitusjohtajan palkoista, palkkioista, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä sekä johdon osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä.

HR- ja palkitsemisvaliokunta päättää hallituksen valtuuttamana johtoryhmän jäsenten nimityksistä ja heidän palkoistaan, palkkioistaan sekä mahdollisesta lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän mahdollisen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio hallituksen ja valiokuntien jäsenyydestä sekä toteutuneet matkakulut. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei makseta.

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: Puheenjohtajan palkkio 3 400 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1 600 euroa vuodessa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
Yhtiöllä on käytössä toimitusjohtajan ja johdon palkitsemiseen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat, jotka on kuvattu alla.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma
Lyhyen aikavälin kannustinohjelman tarkoituksena on lyhytaikaisen taloudellisen ja operatiivisen tuloksen parantamisen palkitseminen ja liiketoimintastrategian mukaisen toiminnan tukeminen. Ansaintajakso lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi vuosi ja palkkio maksetaan vuosittain. Vuonna 2022 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui liikevoittoon 80 % painotuksella ja NPS mittariin 20 % painotuksella.

Osakepalkkiojärjestelmät
Osakepalkkiojärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021–2023
Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2021–2023 kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmä ja valitut avainhenkilöt. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021–2023 perustuu konsernin liikevoittoon (EBIT). Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on 611 400 osaketta.

Uuteen järjestelmään osallistuminen edellyttää, että osallistuja hankki yhtiön A-osakkeita enintään hallituksen päättämän määrän. Järjestelmän toteuttamiseksi hallitus päätti järjestelmän kohderyhmälle suunnatusta maksullisesta osakeannista. Uusien osakkeiden merkintähinta oli 2,73 euroa/osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.2.–28.2.2021.

Osakeannissa tarjottiin suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2021–2023 osallistujien merkittäväksi yhteensä enintään 359 000 yhtiön uutta A-osaketta, joista merkittiin 305 700 kappaletta. Myöhemmin osakkeita merkittiin vielä 11 574 kappaletta merkintähintaan 2,88 euroa/osake.

Osana suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän toteutusta hallitus on päättänyt myöntää ohjelmaan osallistuville henkilöille yhteismäärältään enintään 686 000 euron suuruiset korolliset lainat yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 70 prosenttia osallistujan osakesijoituksesta.

Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2021–2023 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2021, 2022 ja 2023. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, joita ovat peruspalkka ja luontoisedut, sekä muuttuvista palkanosista, joita ovat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat.

Ville Taipaleen peruspalkka vuonna 2022 oli 276 800 euroa ja verotettavat luontoisedut 240 euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma
Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 50% vuosittaisesta peruspalkasta vuonna 2022. Kannustinjärjestelmän perustana olevat tavoitteet saavutettiin osittain, ja niiden perusteella Ville Taipaleelle maksettava palkkio on 16 % vuosipalkan määrästä. Palkkio maksetaan vuoden 2023 puolella.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021–2023
Toimitusjohtajan osakepohjainen kannustinpalkkio perustuu suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään 2021–2023. Toimitusjohtajalle suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä enintään maksettavat palkkiot vastaavat 73 260 osaketta, joista osa  maksetaan käteisenä kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset. Vuoden 2021 ansaintajaksolta annettiin palkkio-osakkeita 1 902 kpl.

Muun Martelan johtoryhmän palkitseminen
Johtoryhmän jäsenille maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Johtoryhmän jäsenet ovat mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa ja Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2021–2023, joka on kuvattu kohdassa Osakepalkkiojärjestelmät.

Johtoryhmän jäsenten kiinteä peruspalkkapalkka oli yhteensä 677 262 euroa ja verotettavat luontoisedut yhteensä 34 000 euroa vuonna 2022 (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja luontoisetuja).

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma
Johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 30 % vuosittaisesta peruspalkasta vuonna 2022. Kannustinjärjestelmän perustana olevat tavoitteet saavutettiin osittain, ja niiden perusteella johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio on 9,6 % vuosipalkan määrästä. Palkkiot maksetaan vuoden 2023 puolella.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021–2023
Johtoryhmän jäsenten osakepohjainen kannustinpalkkio perustuu suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään 2021–2023. Johtoryhmän jäsenille suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä enintään maksettavat palkkiot vastaavat 36 630 osaketta, joista osa maksetaan käteisenä kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset. Vuoden 2021 ansaintajaksolta johtoryhmän jäsenille annettiin palkkio-osakkeita yhteensä 4 151 kpl.


Palkitsemisraportti 2022
Martela Oyj:n palkitsemispolitiikka 2020-2023