Martelan hallinto ja ohjausjärjestelmä 2023

Hallinnointi

Martela Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Martela Oyj:n yhtiöjärjestystä.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteesta https://www.cgfinland.fi/hallinnointikoodi/. Martela noudattaa kaikkia koodin suosituksia.

Organisaatio

Konsernin hallinnointi tapahtuu sekä operatiivisen että juridisen konserniorganisaation mukaan. Johtaminen perustuu ensisijaisesti operatiiviseen matriisiorganisaatioon.

Yhtiön organisaatio vuonna 2023 koostui seuraavista yksiköistä: 

 • Sales ja marketing -yksikkö, joka vastaa asiakkuuksista, myynnistä, työympäristöpalveluista ja markkinoinnista.
 • Operations-yksikkö, joka vastaa myynnin jälkeisistä toimenpiteistä, eli hankinnoista, tuotannosta, muuttopalveluista, tuotekehityksestä, laadunhallinnasta, tutkimuslaboratoriosta, materiaalivirtojen suunnittelusta, logistiikasta.ja IT-toiminnoista.
 • Brand & Design -yksikkö vastaa brändi- ja tuoteportfolion hallinnasta.
 • Martela Design Studio -yksikkö vastaa työ- ja oppimisympäristöhankkeiden suunnittelusta ja kehittämisestä.
 • Henkilöstö ja vastuullisuus -yksikkö vastaa henkilöstöhallinnosta, vastuullisuuden hallinasta sekä sisäisestä viestinnästä.
 • Taloushallinto-yksikkö vastaa taloudesta, lakiasioista ja sijoittajaviestinnästä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittavan voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiosta sekä hallituksen jäsenmäärästä. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat mainitaan kokouskutsussa.

Osake

Martelalla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen K-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen A-osake yhdellä äänellä. Yhtiöjärjestyksessä on määritelty K-sarjan osakkeiden lunastamisesta. K-osakkeen henkilöomistajilla on voimassa oleva osakassopimus joka rajoittaa K-osakkeiden myyntiä nykyisten K-osakkeenomistajien piirin ulkopuolelle. Yhtiön osakepääoma 31.12.2023 oli 7 milj. euroa.

Hallitus

Hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus.

Hallituskokoonpanoa koskevan valmistelun toteuttavat merkittävät osakkeenomistajat, jotka ehdottavat tekemänsä valmistelun perusteella yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseniä. Hallituksen jäseniä tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla vähintään viisi ja enintään yhdeksän. Varajäseniä voi olla enintään kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen monimuotoisuuden periaatteiden mukaan Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Martelan liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta, Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia ja monipuolinen ikäjakauma, Hallituksen jäsenillä tulee yhdessä olla riittävän monipuolinen ammatti- ja koulutustausta, strategian kehitys- ja implementointitaito, talousalan asiantuntemus, kokemus yhtiöiden johtamisesta eri kehitysvaiheissa; innovointi-, päätöksenteko- ja kyseenalaistamiskyky sekä riittävä aika hallitustyölle. Monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan hallituksen itsearviointikeskustelussa.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät, kokouskäytäntö, kokouksissa käsiteltävät asiat, hallituksen toiminnalleen asettamat tavoitteet, toiminnan itsearviointi sekä hallituksen valiokunnat.

Osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien ohella hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • päättää konsernin strategiasta,
 • päättää konsernirakenteesta,
 • hyväksyä tilinpäätökset, välitilinpäätökset ja osavuosikatsaukset,
 • hyväksyä konsernin toimintasuunnitelmat, budjetit sekä merkittävät investoinnit ja lahjoitukset,
 • päättää liiketoiminnan laajennuksista tai supistuksista ja yritys- ja liiketoimintakaupoista,
 • päättää riskienhallintapolitiikasta ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteista,
 • päättää osinkopolitiikasta ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus maksettavan osingon määrästä,
 • päättää rahoituspolitiikasta,
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan,
 • valtuuttaa palkitsemisvaliokunnan päättämään konsernin johtoryhmän jäsen­ten nimityksistä ja heidän palkkauksestaan sekä konsernin koko henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän yleisperiaatteista,
 • päättää johdon osakeperusteisista kannustejärjestelmistä,
 • hyväksyy ja tarkistaa säännöllisesti hallintoperiaatteet ja ohjausjärjestelmät sekä sisäiset toimintapolitiikat,
 • vahvistaa vuosittain yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät,
 • nimittää hallituksen valiokunnat ja päättää niiden raportoinnista,
 • hyväksyy hallituksen tekemiin päätöksiin liittyvät pörssitiedotteet,
 • vahvistaa hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet,
 • vastaa muista osakeyhtiölaissa ja hallinnointikoodissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitukseen kuuluu seuraavat jäsenet:

 • Johan Mild, hallituksen puheenjohtaja, syntynyt 1974, M.Sc. Accounting, Remeo Oy toimitusjohtaja. Ei omista yhtiön osakkeita.
 • Hanna Mattila, syntynyt 1972, TkT, Professori Aalborgin yliopisto, omistaa 1 600 Martela Oyj:n K-osaketta.
 • Eero Martela, syntynyt 1984, DI, GM Suomi Columbia Road Oy, omistaa 6 710 Martela Oyj:n A-osaketta ja 940 K-osaketta.
 • Jan Mattsson, syntynyt 1966, M.Sc, Arkkitehtuuri, Toimitusjohtaja ja osakas Tengbom Ab, omistaa 6 759 Martela Oyj:n A-osaketta.
 • Katariina Mellström, syntynyt 1962, M.Sc, Laskentatoimi, omistaja IMM Consulting Ab, ei omista yhtiön osakkeita.
 • Anni Vepsäläinen, syntynyt 1963, DI, Suomen Messut Osuuskunta toimitusjohtaja, omistaa 2 000 Martela Oyj:n A-osaketta.

Tilikauden aikana hallitus kokoontui 8 kertaa. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 100.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain joko itsearviointina tai ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamana arviointina. Molemmissa vaihtoehdoissa yhteenveto arvioinneista käsitellään yhteisesti hallituksen kokouksen yhteydessä.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Hanna Mattila, Eero Martela, Jan Mattsson, Katarina Mellström, Johan Mild ja Anni Vepsäläinen. Suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Jan Mattsson, Katarina Mellström, Johan Mild ja Anni Vepsäläinen.

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on muodostanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan, joilla molemmilla on kirjallinen työjärjestys.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan sen keskeisiä tehtäviä ovat:

 • Päättää hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenten palkkausasioista ja vuosittaisista tulospalkkioista sekä konsernin koko henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän yleisperiaatteista.
 • Valmistella hallitukselle avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustejärjestelmien rakenteen, perusteet ja tavoitetasot.
 • Käsitellä toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimitysasioita, varamiesjärjestelyjä ja seuraajakysymyksiä.
 • Palkitsemisvaliokunta käsittelee myös palkka- ja palkkioselvityksen tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Johan Mild, Jan Mattsson ja Katarina Mellström.

Valiokunta kokoontui tilikauden aikana 3 kertaa. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan sen keskeisiä tehtäviä ovat:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin ja osavuosikatsauksen prosesseja,
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia,
 • seurata yhtiön taloudellista tilaa,
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä ja tehokkuutta,
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
 • käydä yhdessä tilintarkastajien ja yhtiön johdon kanssa läpi suoritetun tilintarkastuksen havainnot ja tarkastuksen suorittamista mahdollisesti vaikeuttaneet seikat,
 • arvioida tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle,
 • arvioida tilintarkastuksesta ja oheispalveluista veloitettavia palkkioita ja niiden perusteita,
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus,
 • arvioida lakien ja määräysten noudattamisprosessia sekä eettisten periaatteiden noudattamista organisaatiossa,
 • käsittellä yhtiön merkittävimpiä oikeudenkäyntejä ja viranomaismenettelyjä koskevat raportit.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Anni Vepsäläinen, Eero Martela ja Hanna Mattila.

Tilikauden aikana valiokunta kokoontui 4 kertaa. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 100.

Hallituksen sihteerinä toimii lakimies samasta yrityksestä mistä pääsääntöisesti muutkin lakipalvelut hankintaan. Hallituksen puheenjohtaja on suorassa yhteydessä talousjohtajaan tarpeen vaatiessa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää Martela Oyj:n toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävänä on emoyhtiön ja konsernin operatiivinen johtaminen ja valvominen hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Ville Taipale, syntynyt 1971, DI, omistaa 47 934 Martela Oyj:n A-osaketta.

Konsernin johtoryhmä

Hallitus ja toimitusjohtaja nimittävät konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii Martela Oyj:n toimitusjohtaja. Johtoryhmässä ovat edustettuina eri yksiköistä ja prosesseista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on valmistella ja käsitellä strategioita, budjetteja ja investointiehdotuksia sekä valvoa konsernin ja sen yksiköiden ja prosessien tilaa sekä tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:

 • Kimmo Hakkala vastuualueena Sales ja marketing -yksikkö (ei omista Martela Oyj:n osakkeita)
 • Kalle Sulkanen vastuualueena Operations-yksikkö (omistaa yhteensä 13 555 Martela Oyj:n A-osaketta)
 • Kari Leino vastuualueena Brand & Design -yksikkö (omistaa yhteensä 6 544 Martela Oyj:n A-osaketta)
 • Eeva Terävä vastuualueena Design Studio -yksikkö (omistaa yhteensä 23 613 Martela Oyj:n A-osaketta)
 • Suvi-Maarit Kario vastuualueena henkilöstö ja vastuullisuus -yksikkö (ei omista Martela Oyj:n osakkeita).
 • Henri Berg vastuualueena taloushallinto-yksikkö (ei omista Martela Oyj:n osakkeita).

Konsernin taloudellinen raportointi

Martela Oyj:n hallitukselle toimitetaan säännöllisesti raportit konsernin taloudellisesta kehityksestä ja ennusteesta. Raportit ja ennusteet käydään lisäksi läpi hallituksen kokouksissa toimitusjohtajan sekä talousjohtajan toimiessa esittelijöinä.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa arvioimaan konsernin taloudellista kehitystä, näkymiä ja riskejä.

Tilintarkastus

Konsernin yhtiöiden tilintarkastus toteutetaan maakohtaisten ja asianomaisten lakien sekä yhtiöjärjestysten mukaan. Emoyhtiön päävastuullinen tilintarkastaja koordinoi konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastusta yhdessä konsernin toimitusjohtajan sekä talousjohtajan kanssa. Martela Oyj:n ja konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Osmo Valovirta. Konsernin kaikkien yhtiöiden tilintarkastajat kuuluvat Ernst & Young -ketjuun.

Sisäinen valvonta

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus on yksi Martela Oyj:n sisäisen valvonnan päätavoitteista.

Martelan toimitusjohtajan tehtävänä on konsernin operatiivinen johtaminen ja valvominen hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Martelan strategia päivitetään ja tavoitteet määritetään vuosittain. Strateginen suunnittelu on Martelan suunnittelun perusta, ja se toteutetaan rullaavana toimintona tarkastellen tulevaa 2–3 vuoden ajanjaksoa. Tavoitteiden asettaminen on edellytys sisäiselle valvonnalle, sillä yhtiöiden, liiketoiminta-alueiden, toimintojen sekä esimiesten tavoitteet johdetaan konsernitason tavoitteista. Liiketoiminnan eri osa-alueille asetetaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutumista valvotaan säännöllisesti mm. kattavan johdon raportoinnin kautta.

Talousjohtajalla on kokonaisvastuu konsernin taloudellisesta raportoinnista. Johdon raportointi tuotetaan liiketoiminnasta erillään ja riippumattomasti.

Controllerit ja talouspäälliköt (controller-toiminto) vastaavat konserni-, yhtiö- ja muusta taloudellisesta raportoinnista. Taloudellinen raportointi toteutetaan Martelassa ohjeistuksien mukaisesti sekä lakeja ja säädöksiä noudattaen yhtenäisesti koko konsernissa. Talous- ja raportointiprosessien tarkoituksenmukainen ja luotettava toiminta sekä tämän varmistaminen valvontatoimenpiteillä on edellytys taloudellisen raportoinnin luotettavuudelle. Viime vuosina sisäisen valvonnan keskeisinä painopistealueina ovat olleet muun muassa tarjouksesta toimitukseen liittyvät prosessit, käyttöpääoman hallintaan liittyvät prosessit, ERP -järjestelmähanke, perintäprosessin kehittäminen sekä vuokra- ja palvelusopimushallintoon ja prosesseihin.

Talousjohtaja vastaa raportointiprosessien ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä valvontatoimenpiteiden määrittämisestä ja jalkauttamisesta. Valvontatoimenpiteet kattavat mm. ohjeistuksia, täsmäytyksiä, johdon katselmuksia sekä poikkeamaraportointia. Talousjohtaja monitoroi, että määritettyjä prosesseja ja kontrolleja noudatetaan. Hän myös monitoroi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Hallitus hyväksyy Martelan strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.

Tilintarkastajat ja muut ulkopuoliset tarkastajat arvioivat valvontatoimenpiteitä taloudellisen raportoinnin luotettavuuden suhteen.

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Martelan hallitus on vahvistanut riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, seurata ja hallita riskejä, jotka voivat olla uhkana liiketoiminnalle ja sen tavoitteisiin pääsemiselle. Konsernijohdolla on ylin operatiivinen vastuu riskienhallintapolitiikasta.

Konsernissa analysoidaan riskejä ja tehdään päätöksiä niiden hallitsemiseksi osana edellä kuvattua hallituksen ja johtoryhmien säännöllistä seurantaa. Lisäksi riskejä arvioidaan suunniteltaessa ja päätettäessä merkittävistä hankkeista ja investoinneista. Riskienhallinta on myös kytketty erilliseksi analyysivaiheeksi osana strategiaprosessia sekä osaksi vuosittaista toimintasuunnitelmien laadintaprosessia. Riskienhallinnassa ei ole erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuunjakoa. Yhtiön hallitus on sisällyttänyt vuosittaiseen työohjelmaansa riskienhallinnan läpikäynnin.

Martelan liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen, yhtiö ei ole toistaiseksi katsonut tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäistä seurantaa toteutetaan liiketoimintaprosesseissa olevien kontrollien muodossa sekä yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Riskit

Martelan riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan ja niihin varaudutaan eri tavoin. Martelan tuotteiden valmistus perustuu pääosin omaan loppukokoonpanoon ja komponenttien alihankintaan. Tuotannon ohjaus tapahtuu asiakastilausten mukaisesti, jolloin laaja varastointi ei ole tarpeellinen. Vahinkoriskit on katettu asianmukaisilla vakuutuksilla ja ne kattavat laajasti omaisuus-, keskeytys-, toimittajakeskeytys- ja vahingonvastuuriskit. Vakuutusasioiden hoidossa käytetään ulkopuolisen vakuutusmeklarin palveluita. Myös juridisten asioiden hoidossa käytetään ulkopuolista kumppania. Toimitusketjun vastuullisuusnäkökohdat käsitellään vuosittain tehtävässä vastuullisuusraportissa. Rahoitusriskejä käsitellään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Johdon palkkiot, etuisuudet ja palkitsemisjärjestelmät

Tietoa johdon palkitsemisesta ja vaikutuksesta tilikauden tulokseen löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista sekä palkitsemisraportista, joka löytyy yhtiön kotisivuilta.

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Martela Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodin suosituksen numero 27 mukaan Yhtiön hallituksen on määriteltävä lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Yhtiö huolehtii siitä, että lähipiiritoimille asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Yhtiön lähipiiripolitiikka hyväksytään Yhtiön hallituksessa. Lähipiiritoimien seuranta ja arviointivastuu ovat Yhtiön hallituksella.

Yhtiö ylläpitää ajantasaisesti lähipiiriläisten luetteloa lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotta lähipiiritoimet voidaan tunnistaa. Lähipiiriluettelon ajantasaisuutta seurataan vähintään vuosittain. Yhtiön talousjohtaja vastaa lähipiirin määrittelystä ja lähipiiriluettelon ylläpidosta.

Sisäpiirihallinto

Martela noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi Martelan hallitus on vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on määrittänyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi Martela-konsernissa työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä johdosta pääsy kaikkeen Martelaa koskevaan sisäpiiritietoon. Pysyvän sisäpiiriluettelon tiedot eivät ole julkisia. Pysyvän sisäpiiriluettelon lisäksi perustetaan tarvittaessa myös Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaisesti hankekohtaisia, ei julkisia sisäpiiriluetteloita. Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.

Yhtiön johtohenkilöt ja muut pysyvät sisäpiiriläiset sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Martelan rahoitusvälineillä ennen Martelan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Suljetun ikkunan pituus on Martelassa 30 päivää.

Martela julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritiedon, joka koskee suoraan Martelaa tai sen rahoitusvälinettä, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. Martelalla on käytössä sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Martela huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan Martelalla on velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Martelan rahoitusvälineillä.

Martelan ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ovat:

 • Martelan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja; ja
 • Martela-konsernin johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Martela-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä seurataan. Nykyisistä johtoryhmäläisistä vuoden 2023 aikana toimitusjohtaja, Operations-yksikön johtaja, Brand & Design -yksikön johtaja sekä Design Studio -yksikön johtaja ottivat vastaan osakepalkkiota avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella. Vuoden 2023 aikana ei ole ollut muita olennaisia lähipiiriliiketoimia.

Yhtiöjärjestys

Martela Oyj:n yhtiöjärjestys
Kaupparekisteriote