Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 2024

1 JOHDANTO
1.1 Näitä ehtoja sovelletaan Martela Oyj:n ja sen valtuuttamien yhteistyökumppanien ja edustajien (“Toimittaja”) ostajalle (“Ostaja”) (erikseen ”Osapuoli”, yhdessä ”Osapuolet) suorittamaan Tuotteiden ja Palveluiden myyntiin, elleivät Osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet. Nämä yleiset sopimusehdot ovat erottamaton osa Sopimusta, ja näillä sopimusehdoilla poissuljetaan kaikkien Ostajan yleisten ja/tai erityisten sopimusehtojen soveltuminen.
1.2 Toimittaja sitoutuu toimittamaan Ostajalle Sopimuksen mukaiset Tuotteet ja Palvelut näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

2 MÄÄRITELMÄT
2.1 “Alihankkija” tarkoittaa sellaista yhtiötä, joka suorittaa minkä tahansa osan Toimittajan tämän Sopimuksen mukaisista velvollisuuksista.
2.2 “Immateriaalioikeudet” tarkoittaa patentteja (mukaan luettuna hyödyllisyysmallit), mallioikeuksia, Luottamuksellista tietoa, teknisiä spesifikaatioita ja malleja (riippumatta siitä, tuleeko ne rekisteröidä), ja muita suojauksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, tuotenimiä, kaikkia verkkotunnuksen käytöstä tai olemassaolosta johtuvia oikeuksia, pakkausten ulkoasuja, tietokantoihin liittyviä oikeuksia sekä mitä tahansa muuta lakisääteistä suojaa ja teollis- sekä tekijänoikeuksia (rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä) kaikkialla maailmassa mukaan luettuna kaikki takaisinmallintamiseen liittyvät oikeudet sekä oikeudet hakemuksiin ja käsittelyssä oleviin rekisteröinteihin ja oikeus vaatia korvauksia rikkomuksista. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat myös kaikkiin olemassa oleviin Immateriaalioikeuksiin liittyvät kehitykset, parannukset ja johdannaiset työt.
2.3 “Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa Sopimuksen tarkoituksen mukaisesti Osapuolen toiselle Osapuolelle missä tahansa muodossa luovuttamaa tietoa, aineistoa tai materiaalia lukuun ottamatta sellaista tietoa, joka on todistetusti luonteeltaan ei-luottamuksellista.
2.4 “Ohjelmisto” tarkoittaa Ostajalle toimitettua tai Ostajan saataville tuotua ohjelmistoa osana Tuotteita tai Palveluita.
2.5 “Palvelut” tarkoittaa niitä kokoamis-, asennus- tai muuttopalveluita, joita kulloinkin tarjotaan kalusteiden yhteydessä tai itsenäisenä palveluna.
2.6 ”Sopimus” tarkoittaa Toimittajan ja Ostajan välistä Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimitussopimusta mahdollisine liitteineen. Ristiriitaisuuksien ilmetessä ensisijaisuusjärjestys määräytyy seuraavasti: 1) erillinen kirjallinen sopimus 2) Toimittajan vahvistus tilauksesta, 3) nämä yleiset toimitusehdot, 4) tilaus, jos Osapuolet eivät ole toisin kirjallisesti sopineet.
2.7 ”Tilaus” tarkoittaa Ostajan tekemää kirjallista tilausta, jonka Toimittaja on hyväksynyt, Tuotteiden toimittamiseksi ja/tai Palveluiden suorittamiseksi Toimittajan toimesta Ostajalle Tilauksessa määritellyn tavoin.
2.8 “Toimitus” tarkoittaa Tuotteiden Toimittajan ja Ostajan välisen Toimittajan tilausvahvistuksen tai Sopimuksen mukaista toimitusta Incoterms 2020 DAP- tai FCA-toimituslausekkeen mukaisesti.
2.9 “Tuotteet” tarkoittaa niitä kalusteita, jotka kulloinkin sisältyvät Toimittajan tuotevalikoimaan.

3 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TOIMITUSEHDOT
3.1 Toimittaja sitoutuu myymään, toimittamaan ja kokoamaan Tuotteet ja Palvelut kussakin kirjallisessa Tilauksessa sovitun mukaisesti. Ostajalle myytävät Tuotteet ja Palvelut tulee määritellä tyhjentävästi Tilauksessa muun muassa Tuotteiden lukumäärän, erän ja laadun suhteen. Ostajan Tuotteita ja Palveluita koskevien tilausten hyväksyntä tapahtuu kirjallisesti. Muutoksista näihin ehtoihin voidaan sopia vain kirjallisesti Toimittajan tai sen valtuuttaman henkilön kanssa. Toimittaja voi täyden harkintavaltansa nojalla hyväksyä tai hylätä tilauksen tai hyväksyä ainoastaan osan tilauksesta.
3.2 Toimittajan tulee vahvistaa tilaus kirjallisesti lähettämällä tilausvahvistus Ostajalle. Tilausvahvistuksen tulee sisältää tilausnumero, tilattu määrä, Tuotteen tyyppi, kunkin Tuotteen hinta ja arvioitu toimituspäivä tai -viikko, jolloin Tilaus toimitetaan.
3.3 Ostajalla on oikeus pyytää Tilauksessa sovittuihin Tuotteisiin ja Palveluihin muutoksia. Tällöin Toimittajan tulee ilmoittaa arvio siitä, miten muutos vaikuttaa Tuotteiden ja Palveluiden hintaan ja toimitusajankohtaan. Toimittaja ei ole velvollinen toimeenpanemaan Tilauksen muutoksia ennen kuin Osapuolet ovat sopineet hintaan ja toimitusajankohtaan liittyvistä muutoksista. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilauksia. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta.
3.4 Toimittajan tulee ilmoittaa tilausvahvistuksessa määriteltyyn arvioituun toimituspäivään sekä toimitusajankohtaan liittyvät muutokset Ostajalle 1-2 arkipäivää ennen aiottua toimitusajankohtaa. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle toimituskohteeseen sekä toimitukseen liittyvistä erityisistä seikoista, joihin Toimittajalla on oikeus luottaa. Ostajan pyytämät toimitusajankohtaan liittyvät muutokset tulkitaan poikkeamaksi sovitusta ja niihin soveltuu kohta 3.3. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä osatoimituksista, ellei muuta ole sovittu Osapuolten kesken.
3.5 Ostajan on kustannuksellaan tarkastettava Tuotteet välittömästi Toimituksen tapahduttua. Ostajan tulee seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa tarkastuksesta ilmoittaa Toimittajalle mahdollisista poikkeamista tai vahingoista. Jos Ostaja ei ilmoita poikkeamista tai vahingoista, Tuotteiden katsotaan tulleen toimitetuksi Sopimuksen ja Tilauksen mukaisesti. Tuotteen poikkeama tai vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta Tuotetta tai maksamasta sitä koskevaa laskua. Vaaranvastuu siirtyy toimituslausekkeen mukaisesti.
3.6 Jos Toimitus viivästyy Toimittajasta johtuvista syistä ja Ostajalle on aiheutunut tästä vahinkoa, Ostaja ja Toimittaja neuvottelevat kohtuullisen korvauksen Ostajan kärsimistä suorista vahingoista yksinomaisena ja ainoana oikeussuojakeinona viivästyksen johdosta. Jos Osapuolet ovat sopineet sopimussakosta, sopimussakon määrä ei voi missään tapauksessa ylittää 10 %:a viivästyneen osan arvosta. Sopimussakon maksaminen ei vapauta Toimittajaa muista velvollisuuksistaan Ostajaa kohtaan.
3.7 Ostaja on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle kaikista tiedossaan olevista viivästyksistä toimitusaikatauluun. Ostaja ei ole velvollinen vastaanottamaan Tuotteita tilausvahvistuksessa sovittua aikaisemmin. Jos Tuotteita ei voida toimittaa sovittuna ajankohtana Ostajasta johtuvista syistä, Toimittajalla on oikeus toimittaa Tuotteet varastoon Ostajan kustannuksella ja Ostaja vastaa kaikista viivästyksen aiheuttamista suorista kustannuksista Toimittajalle. Ko. tilanteessa varastotodistus toimii toimitustodistuksena.
3.8 Toimittaja järjestää Tuotteiden asennuksen ja kokoamisen, jos niin on Sopimuksessa sovittu. Asennus tulee tehdä Toimittajan ohjeiden mukaisesti.
3.9 Asennustyö tulee suorittaa tavanomaisena työaikana kello 7.00 ja 17.00 välillä ja työ laskutetaan Toimittajan hintalistan mukaisesti. Mikäli Toimittajasta johtumattomien syiden vuoksi asennustyötä ei ole mahdollista suorittaa tavanomaisena työaikana, asennustyö laskutetaan ylitöinä tai vaihtoehtoisesti viikonlopputyönä Toimittajan kulloinkin asennuksen ajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
3.10 Ostajan tulee varmistaa Toimittajalle pääsy tiloihinsa asennuksen ajankohtana sekä tarjota kohtuullista apua, johon kuuluu muun muassa sen varmistaminen, että Tuotteet voidaan kuljettaa asennuspaikalle, Toimittajalla on pääsy hisseihin ja kuljetusväyliin sekä toimitusreitin suojaaminen vahingolta, mikäli suojausta ei ole tilattu Toimittajalta.
3.11 Asennustyöhön ei kuulu olemassa olevien kalusteiden tai Tilauksen ulkopuolisten kalusteiden asentaminen, ellei toisin ole sovittu.
3.12 Ostajan katsotaan hyväksyneen asennustyön Sopimuksen mukaisena, ellei Ostaja ilmoita Toimittajalle tyytymättömyydestään asennustyöhön seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa suoritetusta asennuksesta.

4 MAKSUEHDOT JA OMISTUSOIKEUS
4.1 Tuotteista ja Palveluista tulee suorittaa maksu neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet. Maksu tulee suorittaa kokonaan ilman kuittauksia, tai vähennyksiä. Ostajalle suoritettavaksi tuleva maksu Tuotteista ja Palveluista määritellään tilausvahvistuksessa. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, tulli- ja muita maksuja, jotka lisätään hintoihin. Hinnat sisältävät ainoastaan ne kulut, jotka sovitun ja sovellettavan Incoterms-toimituslausekkeen mukaan ovat Toimittajan vastattavia, ellei toisin ole Osapuolten kesken sovittu. Laskuihin lisätään kymmenen (10) euron hallintokulu, ellei muuta ole sovittu. Toimittajalla on oikeus nostaa hintoja, mikäli Toimittajasta riippumattomasta syystä kustannukset, maksut, verot tai veronluonteiset maksut nousevat, valuuttakurssit muuttuvat yli 3 % tai raaka-aineiden hinnat nousevat. Toimittajalla on oikeus lisätä kustannusten nousu omiin hintoihinsa välittömästi. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Jos Ostaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti sekä perinnästä aiheutuneet kulut.
4.2 Omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Toimittaja on vastaanottanut maksun kokonaisuudessaan.

5 TAKUU
5.1 Toimittaja myöntää Ostajalle takuun valmistamilleen Martela-merkkisille tuotteille viideksi (5) vuodeksi toimitusajankohdasta lukien, ellei sopimuksessa toisin ole sovittu. Takuu kattaa tuotteissa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei koske materiaalien kulumista tai esimerkiksi kankaan nukkaantumista. Martelan vakiomateriaaleista poikkeaville päällisille, kankaille, pinnoitteille tai pintakäsittelyille ei myönnetä takuuta. Martelan vakiomateriaalit löytyvät www.martela.com/fi.
Takuu Martela Outletista ostetuille tuotteille on yksi (1) vuosi ostoajankohdasta.
Martela-malliston puhelinkoppien ja neuvotteluhuoneiden sähköosien osalta takuu on voimassa kaksi (2) vuotta. Martelan toimittamien muiden sähköosien, kuten led-valaisimien, jatkojohtojen jne., takuu on yksi (1) vuosi.
Muiden kuin Toimittajan valmistamien Martela-merkkisten tuotteiden tai edellä mainittujen poikkeavan takuun tai takuuajan omaavien tuotteiden (=välitystuote/trading) osalta takuuaika rajoittuu yhteen (1) vuoteen toimitusajankohdasta lukien. Takuu ei kata paristoja eikä muita kuluvia elektroniikkaosia kuten sulakkeita tai valonlähteitä. Takuuajan kuluessa Ostajan tulee käyttää tuotteita normaalissa toimistoympäristössä keskimäärin enintään kahdeksan (8) tuntia päivässä ja enintään viitenä (5) päivänä viikossa.
5.2 Jos Ostaja havaitsee Tuotteissa takuuaikana virheen, Ostajan tulee ilmoittaa virheestä Toimittajalle kirjallisesti viivytyksettä, mutta kuitenkin viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Ostajan tulee samalla toimittaa Toimittajalle riittävät tilaustiedot, mukaan lukien myyntitilausnumero. Toimittajan tulee harkintansa mukaan joko korjata tuote tai toimittaa Ostajalle uusi vastaava tuote tai myöntää alennus tuotteen hinnasta. Takuuaika ei pitene alkuperäisestä, vaikka tuotetta korjattaisiin tai tuote tai sen osa korvattaisiin uudella tuotteella.
5.3 Toimittajan takuu ei kata seuraavista johtuvia virheitä:
(i) tavanomainen kuluminen;
(ii) muiden kuin Toimittajan hyväksymien varaosien käyttäminen;
(iii) ylläpito-, varastointi- asennus- tai korjaustyöt, jotka eivät ole Toimittajan suositusten tai ohjeistusten mukaisia;
(iv) Ostajan huolimattomuus tai väärinkäyttö taikka laiminlyönnit;
(v) toimitetut tuotteet eivät ole yhteensopivia olemassa olevien kalusteiden tai Tilauksen ulkopuolisten kalusteiden kanssa, ellei Toimittaja ole nimenomaisesti suostunut vastaamaan näiden kalusteiden yhteensopivuudesta; tai
(vi) normaalin toimistokäytön ylittävästä tuotteen käytöstä johtuva kuluminen.
5.4 Toimittajalla on velvollisuus suorittaa asiakkaan tilaama Palvelu ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella noudattaen alalla yleisesti noudatettuja käytäntöjä edellyttäen, että Ostaja on toimittanut sille kohdan 3.4 mukaiset tiedot. Virhetilanteessa Toimittaja suorittaa palvelun uudelleen, mikäli se on käytännössä mahdollista.
5.5 Tämä on ainoa Sopimuksen kohteena oleviin tuotteisiin soveltuva takuu. Toimittaja ei vastaa (i) Tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn, tuotteen normaalista käyttötarkoituksesta poikkeavaan tarkoitukseen, (ii) tuotteen piilevistä virheistä, jotka on havaittu takuuajan jälkeen, eikä (iii) tuotteen edelleenmyyntikelpoisuudesta.

6 VASTUUNRAJOITUKSET
6.1 Kaikki oikeudet ja oikeussuojakeinot on tyhjentävästi määritelty Sopimuksessa. Toimittaja ei vastaa toimittamansa Tuotteen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingoista, joka on tällaisen vahingon seuraus. Toimittaja vastaa toimittamansa Tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti.
6.2 Sopimuksen alla korvattaviksi tulevat ainoastaan välittömät vahingot. Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuneista välillisestä vahingosta tai tappiosta kuten voiton menettämisestä, tulojen menetyksestä, viivästymisestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, tai muista vastaavista syistä tai tappioista. Edellä mainittua vastuunrajausta ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti.
6.3 Toimittajan Sopimukseen perustuvan vahingonkorvausvastuun yhteismäärä ei voi ylittää Tilauksen kokonaisarvoa.

7 IMMATERIAALIOIKEUDET JA SALASSAPITOVELVOLLISUUDET
7.1 Kaikki Immateriaalioikeudet suhteessa Tuotteisiin ja Palveluihin säilyvät Toimittajalla.
7.2 Kaikki Tuotteisiin ja Palveluihin mahdollisesti sisältyvät Ohjelmistot on lisensoitu, ei myyty. Toimittaja myöntää Ostajalle rajoitetun tekijänoikeuspalkkioista vapaan oikeuden käyttää Ohjelmistoa Tuotteiden yhteydessä tai vain tiettyyn määriteltyyn tarkoitukseen Tuotteiden käyttöiän ajaksi. Toimittaja myöntää Ostajalle maksuttoman, rajoitetun ja siirtokelvottoman lisenssin, jota ei voida alilisensoida, jotta Ostaja voi käyttää Tuotteita siten, kuin on tarpeen ja ainoastaan tässä Sopimuksessa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti hyödynnettäväksi.
7.3 Ostaja sitoutuu olemaan muuttamatta, muokkaamatta, heikentämättä tai olemaan muuten väärinkäyttämättä Toimittajan tavaramerkkejä niiden mainetta heikentävällä tavalla. Ostaja sitoutuu myös olemaan käyttämättä muita tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, tuotenimiä, logoja, symboleita tai laitteita Toimittajan tavaramerkkien yhteydessä, paitsi milloin Toimittaja on antanut tähän kirjallisen suostumuksen.
7.4 Ostajan tulee välittömästi ilmoittaa Toimittajalle kaikista tietoonsa tulevista Toimittajan Immateriaalioikeuksien loukkauksista tai muista laittomista Toimittajan etuun vaikuttavista toimista. Ostajan tulee parhaan kykynsä mukaan ja Toimittajan ohjeistuksia noudattaen avustaa Toimittajaa suojautumaan mainitun kaltaisilta väärinkäytöksiltä.
7.5 Tämän Sopimuksen päätyttyä Ostajan tulee välittömästi luopua käyttämästä Toimittajan Immateriaalioikeuksia ja hyödyntämästä goodwill-arvoa.
7.6 Tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi annettu sisältö ja tieto on täysin luottamuksellista. Osapuoli ei voi ilman toisen Osapuolen kirjallista hyväksyntää paljastaa tähän Sopimukseen liittyvää tietoa kolmannelle osapuolelle, paitsi milloin lainsäädäntö tai viranomaismääräys niin edellyttää.

8 YLIVOIMAINEN ESTE
8.1 Osapuolen ei katsota rikkovan tätä Sopimusta, mikäli Osapuolen velvollisuuksien laiminlyönti johtuu Osapuolen vaikutusvallan ulkopuolella olevasta seikasta, jota Osapuoli ei olisi voinut ennakoida Tilauksen tekohetkellä ja jonka vaikutusta Osapuoli ei olisi kohtuudella voinut välttää eikä voittaa (“Ylivoimainen este”). Tällaisiin Ylivoimaisiin esteisiin lukeutuvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, häiriöt tietoliikenneverkossa tai energialähteissä; sodat, mellakat, terrori-iskut tai viranomaisen tai puolustusvoimien toimet; ja tulipalot, tulvat tai luonnonkatastrofit ja muut vastaavat olosuhteet. Sen Osapuolen, jonka Sopimuksen täyttäminen on estynyt, tulee välittömästi ilmoittaa Ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle. Mikäli Tilauksen täyttäminen estyy Ylivoimaisen esteen johdosta yli viideksitoista (15) kalenteripäiväksi, kumpikin Osapuoli voi perua Tilauksen välittömästi toiselle Osapuolelle kohdistetulla kirjallisella ilmoituksella.
8.2 Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle Osapuolelle välittömästi kirjallisesti Ylivoimaisesta esteestä, sen arvioidusta kestosta sekä siitä, kun Ylivoimainen este lakkaa.
8.3 Jos Ylivoimainen este kestää yli kuusikymmentä (60) kalenteripäivää, kummallakin Osapuolella on oikeus välittömästi perua kaikki estyneet Tilaukset.

9 SOPIMUKSEN PURKAMINEN
9.1 Kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus välittömästi toiselle Osapuolelle toimitetulla kirjallisella ilmoituksella seuraavissa tapauksissa:
(i) toisen Osapuolen tullessa maksukyvyttömäksi; tai
(ii) toiseen Osapuolen rikkoessa tätä Sopimusta, jos rikkonut Osapuoli ei korjaa rikkomustaan tai virhettä kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa vastaanotettuaan ilmoituksen rikkomuksestaan.
9.2 Jos Ostaja purkaa Sopimuksen kohdan 9.1 (i) mukaisesti, Toimittajalla on oikeus saada maksu jo toimitetuista Tuotteista ja Palveluista. Tämän Sopimuksen mukaiset rajoitukset soveltuvat kaikissa tapauksissa Ostajan oikeuteen saada vahingonkorvausta Sopimuksen päätyttyä.

10 OIKEUDET SUOSITUKSIIN
10.1 Ostajalla on oikeus käyttää Toimittajan nimeä suositus- tai markkinointitarkoituksissa antaessaan tietoja Toimittajan Tuotteista tai Palveluista.
10.2 Toimittajalla on oikeus käyttää Ostajan nimeä ja brändiä suositus- ja markkinointitarkoituksiin (mukaan lukien valokuvia Ostajan tiloista) antaessaan tietoja Toimittajan Tuotteista ja Palveluista.
10.3 Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keskenään ennen julkisten tiedoksiantojen tai muiden julkisten lausuntojen antamista tämän Sopimuksen osalta. Lehdistötiedotteen tai julkisen lausunnon antamiselle tarvitaan toisen Osapuolen kirjallinen hyväksyntä.

11 ALIHANKINTA JA TOIMEKSIANTO
11.1 Toimittajalla on oikeus käyttää Alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.
11.2 Kumpikaan Osapuoli ei voi luovuttaa tai siirtää velvollisuuksiaan osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

12 TIETOSUOJA
12.1 Toimittaja kerää, tallentaa, käyttää ja käsittelee Ostajan ja siihen suoraan liittyvien henkilöiden (esim. työntekijöiden ja/tai edustajien) henkilötietoja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti esim. Sopimuksen toteuttamisen, laskutus- ja kirjanpitojärjestelmien hallinnoinnin, sisäisten tietojärjestelmien ylläpitämisen, asiakassuhteiden hallinnoinnin ja lakien noudattamisen varmistamiseksi, sekä tarvittaessa markkinointitarkoituksiin.
12.2 Lisätietoa tietosuojakäytännöstä on saatavilla Toimittajan verkkosivuilla tietosuojakäytännön mukaisesti: Asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
12.3 Toimittajan Ostajalle toimittamia tietoja työntekijöistä ja/tai kolmansista osapuolista saa käyttää vain sellaisiin nimenomaisiin tarkoituksiin, joita varten tiedot on Ostajalle toimitettu.

13 SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDANRATKAISU
13.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, eikä YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus sovellu siihen. Kaikki tästä Sopimuksesta tai sen yhteydessä syntyvät riidat ratkaistaan välimiesmenettelyllä Suomessa Helsingin keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Myös muita paikallisia välimiesinstituutioita voidaan käyttää Osapuolten suostumuksella. Välimiesmenettely tulee käydä paikallisella tai englannin kielellä.