Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Martela Oyj
Miestentie 1
02150 Espoo
Puh. +358 10 345 50
asiakaspalvelu@martela.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Martela”)


2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Anne-Maria Peitsalo
Martela Oyj
Miestentie 1, 02150 Espoo
anne-maria.peitsalo@martela.com


3 Rekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI


4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöön paneminen taikka asiakkaan (rekisteröity) suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen mm. asiakaskokemusta kartoittaviin kyselyihin perustuen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen suoramarkkinointi,
 • markkinointiviestinnän kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa sekä muissa sähköisissä kanavissa tapahtuvassa viestinnässä.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä ja kulutustottumuksia.

Käytämme näitä tietoja markkinoinnin ja myynnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.


5 Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot:* nimi, asiakasnumero,
 • rekisteröidyn yhteystiedot:* sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot; tehtävänimike
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot:* y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot ja yrityksen koko-, liikevaihto- ja toimialatiedot,
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot,
 • muut asiointitiedot: osa Martela Groupin sivustoista lähettää evästeitä "cookies" käyttäjän selainohjelmalle tarjotakseen räätälöidympää sisältöä palatessasi sivustolle. Eväste on tunniste, käytännössä pieni tietomäärä, mutta ellet ole jakanut henkilökohtaisia tietojasi sivustoillamme, sinua ei voida tunnistaa. Voit asettaa selaimesi kertomaan evästeistä ja kieltäytyä evästeiden vastaanottamisesta. Lisäksi esim. maksupalvelu- ja tilitiedot,
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot: markkinointilupa ja luvan antamisen päivämäärä, digital body language -tiedot (seuranta) ja asiakastyytyväisyyttä kartoittavien kyselyiden vastaukset.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.


6 Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja verkkoseurantatyökaluista.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.


7 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia IT- sekä markkinointi- ja viestintä-palveluiden kumppaneita.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Emme luovuta henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.


8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja sekä lukuumme toimivat IT- sekä markkinointi- ja viestintäpalveluiden kumppanit.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.


9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset perusteet. Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia, niiltä osin, kuin se liittyy suoramarkkinointiin.


10 Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.