Monitilatoimisto on tietotyön eri toimintojen ja vuorovaikutuksen alusta niin organisaation työntekijöille, asiakkaille kuin sidosryhmille. Siirtyminen monitilatoimistoon tuo valtavasti etuja tehokkaamman tilankäytön, parantuneen työhyvinvoinnin ja viihtyisämmän työympäristön muodossa.

Työntekijöillä on aivan uudenlainen vapaus valita työskentelyalue parhaiten sopivaksi kullekin työtehtävälle. Monitilatoimistoissa moni luopuu nimetyistä työpisteistä, mutta saa tilalle käyttöönsä jopa kymmeniä uusia vaihtoehtoja.

Monitilatomiston hyödyt

  • Tietotyöläiset voivat keskittyä paremmin ja heidän tehokkuutensa paranee.
  • Enemmän liikettä ja vähemmän istumista tietotyössä.
  • Enemmän yhteistyötä eri tiimien ja osastojen välillä.
  • Parantunut työtyytyväisyys.
A person sitting on a sofa

Käyttäjälähtöinen monitilatoimisto

Monitilatoimisto on joustava malli, ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista erilaisten vaatimusten ja tarpeiden valossa. Monitilatoimisto voidaan jakaa neljään eri alueeseen:

Collaboration - Yhteistyön alue Erilaiset työtilat (esim. neuvottelut, ryhmätyöskentely ja koulutus), joko avo- tai suljetussa tilassa, joista löytyy sopiva ympäristö luovalle yhdessä tekemiselle.
Communication - Vuorovaikutuksen alue Paljon erilaisia akustisesti rajattuja tiloja ja huoneita epävirallisiin kohtaamisiin sekä järjestettyihin kokouksiin avoin / suljettu / seisoen / istuen. Tilojen rajaaminen voi tapahtua kalusteilla.
Concentration - Keskittymisen alue Usein suljettuja tiloja, joissa keskittynyt työskentely yhdessä tai yksin on mahdollista. Voi olla myös seinäkkein eristetty alue.
Chilling out - Virkistäytymisen alue Erilaisia tiloja ja huoneita, minne työntekijät voivat mennä rauhoittumaan, latautumaan tai mietiskelemään.
A woman working in an activity based office
Details of an office

Miten onnistunut monitila luodaan

Jokaisen yrityksen tarpeet ovat erilaiset.
Onnistunut monitilatoimisto tulee luoda aina yrityskohtaiseksi ratkaisuksi, ei monistettavaksi konseptiksi. Toimiva monitilatoimisto, joka aidosti tukee työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta, luodaan osallistavan suunnittelun kautta ja suunniteltu lopputulos jalkautetaan esimerkiksi erilaisien työpajojen avulla. Hyvästä työympäristöstä löytyy alueita eri tekemiselle: yhteistyölle, vuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle. Näin eri työtehtävissä toimivat saavat työstään enemmän irti.

Monitilatoimisto ei ole sama asia kuin avotoimisto, vaikka niissä on monia samoja elementtejä. Suurin ero on toiminnallisuudessa.

Neljä eri työntekijätyyppiä
Tilan käyttöä voidaan tarkastella työntekijöiden kannalta jakamalla tietotyöläiset neljään ryhmään työtehtävän luonteen, yksityisyyden tarpeen ja ihmisen oman persoonan mukaan, joita ovat toimistolla työskentelevät ankkurit ja yhdistelijät sekä kentällä työskentelevät keräilijät ja navigoijat. Profiileittain tarkasteltuna huomataan fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen tilantarpeen vaihtelu tunnistettujen neljän profiilin välillä.

Onnistuneen monitilatoimiston elementit*

  • Monitilatoimisto on tietotyön eri toimintojen ja vuorovaikutuksen alusta niin organisaation työntekijöille, asiakkaille kuin sidosryhmille.
  • Työntekijät ovat tyytyväisiä monitilatoimistoon, kun heillä on mahdollisuus vetäytyä hiljaisen työskentelyn alueille tai yksityisyyttä tukeviin vetäytymistiloihin.
  • Monitilaratkaisuissa tavoitellaan sellaisia toimintaa tukevia tiloja, joiden käyttöaste on korkea. Tila on aina investointi ja älykkäästi käytettynä se maksaa itsensä takaisin.
  • Yhteiset pelisäännöt edistävät monitilatoimiston käyttöä.

*Käyttäjälähtöiset tilat, TEKES

Martelatalo elää niin kuin opettaa

Monitilatoimisto osana Martelan arkea.
Martelatalon viimeisimmän uudistuksen myötä monitilatoimistosta ja tilojen elinkaarimallista tuli kirjaimellisesti osa Martelan ydintä. Martelatalo siirtyi toimimaan yrityksen kehittämän monitilatoimistomallin mukaisesti, mutta kehitys ei kuitenkaan jäänyt siihen, sillä niin organisaatiot, työskentelytavat kuin asenteetkin muuttuvat ajan myötä.

Muutoksen valmistuttua Martelatalon tilat mukautuvat paremmin sekä työn haasteisiin että yksilöiden tarpeisiin. Jokainen työntekijä voi valita itselleen parhaiten työtehtäväänsä sopivan työpisteen, jolloin käytännössä koko rakennus muuttuu yhdeksi isoksi työtilaksi. Tämä mahdollistaa erilaisten tiimien aiempaa joustavamman yhteistyön. Tiedonkulku eri toimintojen välillä paranee, mutta myös häiriöttömiä työtiloja löytyy entistä enemmän. Martelatalosta muodostuu näin entistäkin monipuolisempi ja viihtyisämpi työpaikka.

Monitilatoimiston edut

Martelan asiantuntemuksen avulla teet työympäristöstäsi strategisen menestystekijän. Tutustu viiteen keskeiseen etuun, jotka se yrityksellesi tarjoaa.

1. Korkeampi työhyvinvointi

Työssäviihtyminen on ratkaisevaa yrityksen menestymiselle.
Kun ihmiset työpaikalla voivat hyvin, myös työpaikat voivat hyvin. Joustavasti muunneltava, modernia työskentelykulttuuria tukeva työympäristö innostaa luovuuteen, vapauttaa energiaa ja saa aikaan parempia tuloksia.

Osallistavan suunnittelun kautta toteutetuissa monitilatoimistoissa jokainen työntekijä tuntee, että tila on suunniteltu juuri häntä varten. Erilaiset hiljaisen työskentelyn tilat varmistavat hyvän keskittymisrauhan aina tarvittaessa ja monipuoliset mahdollisuudet sosiaalisiin kohtaamisiin parantavat puolestaan vuorovaikutusta ja yrityksen tiedonkulkua. Hyvä ergonomia vähentää myös sairauspoissaoloja parantaen myös tältä osin työn tuottavuutta.

2. Tuottavuuden kasvu

Hyvä työtila tukee yrityksen strategiaa ja toimintaprosesseja.
Samalla se toimii myös erinomaisena johtamisen välineenä. Käyttäjälähtöisellä tilasuunnittelulla voidaan helpottaa tiedon käsittelyä, tehostaa ajankäyttöä sekä vähentää työpäivää pirstaloivien keskeytysten määrää. Jo pelkästään hyvin suunniteltu ääniympäristö kohottaa työn tehokkuutta kymmenillä prosenteilla verrattuna perinteiseen avotoimistoon.

Monitiloja suunnitellessamme on huomioitu paitsi mobiilin teknologian myötä muuttuneet työskentelytavat, myös erilaisten käyttäjien tarpeet. Jokainen työntekijä ansaitsee oman luontaisen persoonansa ja työtehtäviensä mukaisen työtilan. Parempi tuottavuus maksaa työympäristöön tehdyn investoinnin nopeasti takaisin. Tuottavuus lisääntyy myös yhteistyön kasvamisen merkeissä.

3. Säästöt tilakustannuksissa

Monitilaympäristön avulla voit saavuttaa jopa 50 % säästön tilakustannuksissa.
Kiinteistä työpisteistä luopuminen vähentää merkittävästi tilantarvetta – vaikuttaen samalla positiivisesti tehokkuuteen ja työtyytyväisyyteen. Muutosprosessissa työympäristö jaetaan erilaisiin toimintoja tukeviin alueisiin. Hyvästä työympäristöstä löytyy alueita eri tekemiselle: yhteistyöllevuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle. Näin eri työtehtävissä toimivat saavat työstään enemmän irti. Kokonaisuutta voidaan haluttaessa täydentää älykkäillä ratkaisuilla.

Kokonaisvaltainen työympäristösuunnittelu tuottaa säästöjä myös ylläpito- ja huoltokuluissa, kun tarpeet on määritetty huolellisesti ennakkoon. Erilaisten laskureidemme avulla voimme esittää säästöt jo suunnitteluvaiheessa – kysy niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä

4. Kirkkaampi yritysmielikuva

Viihtyisät ja yrityksen brändi-ilmeen mukaiset toimitilat ovat käyntikorttisi asiakkaalle.
Niiden avulla voit viestiä yrityksen arvoista ja visiosta tehokkaasti niin sisäisesti kuin kaikille tiloissa vieraileville. Tilojen toimivuus, visuaalinen inspiroivuus ja halutun mukainen brändi-ilme ovat valttikortteja myös parhaasta työvoimasta kilpailtaessa – ja nykyisiä työntekijöitä motivoitaessa. Tahtotilaa vastaava kokonaisuus syntyy lukuisista pienistä ja isommista tekijöistä. Siksi parhaaseen lopputulokseen päästään aina, kun asiaan pureudutaan muutoksen aikaisessa vaiheessa tarpeita yrityksen strategiaan ja prosesseihin peilaten.

5. Vastuullinen työympäristö

Koko elinkaaren kattava työympäristösuunnittelu on vastuullinen valinta.
Martelan kokonaisvaltainen, koko toimitilan elinkaaren kattava työympäristösuunnittelu on aina myös vastuullinen valinta. Siirtyminen monitilatoimistoon voi pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä jopa 40 %. Muutos tehdään aina käyttäjälähtöisesti, työn tilaajan ja työntekijöiden tarpeet ensin kartoittaen. Samalla pohdimme tarkkaan, mitä olemassa olevia kalusteita ja ratkaisuja voidaan hyödyntää myös uusissa suunnitelmissa. Tarpeettomat kalusteet ja remontoinnin aikana ylijääneet materiaalit kierrätämme vastuullisesti. Hyväkuntoiset kalusteet kunnostetaan ja ne saavat uuden elämän Martela Outlet -ketjun kautta. Huonokuntoisemmat puretaan, lajitellaan, käytetään varaosina tai hyödynnetään energiatuotannossa.

Ylläpitopalveluidemme avulla uudet toimitilat säilyvät aina hyvässä kunnossa pienentäen näin suuria korjaustarpeita.

Ota yhteyttä