Monitilatoimisto on tietotyön eri toimintojen ja vuorovaikutuksen alusta niin organisaation työntekijöille, asiakkaille kuin sidosryhmille. Siirtyminen monitilatoimistoon tuo valtavasti etuja tehokkaamman tilankäytön, parantuneen työhyvinvoinnin ja viihtyisämmän työympäristön muodossa.

Työntekijöillä on aivan uudenlainen vapaus valita työskentelyalue parhaiten sopivaksi kullekin työtehtävälle. Monitilatoimistoissa moni luopuu nimetyistä työpisteistä, mutta saa tilalle käyttöönsä jopa kymmeniä uusia vaihtoehtoja.

Noora Meet & Work -työskentelypisteet

Käyttäjälähtöinen monitilatoimisto

Monitilatoimisto on joustava malli, ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista erilaisten vaatimusten ja tarpeiden valossa. Monitilatoimisto voidaan jakaa neljään eri alueeseen:

Collaboration - Yhteistyön alue Erilaiset työtilat (esim. neuvottelut, ryhmätyöskentely ja koulutus), joko avo- tai suljetussa tilassa, joista löytyy sopiva ympäristö luovalle yhdessä tekemiselle.
Communication - Vuorovaikutuksen alue Paljon erilaisia akustisesti rajattuja tiloja ja huoneita epävirallisiin kohtaamisiin sekä järjestettyihin kokouksiin avoin/suljettu / seisoen/istuen. Tilojen rajaaminen voi tapahtua kalusteilla.
Concentration - Keskittymisen alue Usein suljettuja tiloja, joissa keskittynyt työskentely yhdessä tai yksin on mahdollista. Voi olla myös seinäkkein eristetty alue.
Chilling out - Virkistäytymisen alue Erilaisia tiloja ja huoneita, minne työntekijät voivat mennä rauhoittumaan, latautumaan tai mietiskelemään.
Nainen kantamassa näppäimistöä
Työskentelyä monitilatoimistossa

Miten onnistunut monitila luodaan?

Jokaisen yrityksen tarpeet ovat erilaiset.
Onnistunut monitilatoimisto tulee luoda aina yrityskohtaiseksi ratkaisuksi, ei monistettavaksi konseptiksi. Toimiva monitilatoimisto, joka aidosti tukee työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta, luodaan osallistavan suunnittelun kautta ja suunniteltu lopputulos jalkautetaan esimerkiksi erilaisien työpajojen avulla. Hyvästä työympäristöstä löytyy alueita eri tekemiselle: yhteistyölle, vuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle. Näin eri työtehtävissä toimivat saavat työstään enemmän irti.

Monitilatoimisto ei ole sama asia kuin avotoimisto, vaikka niissä on monia samoja elementtejä. Suurin ero on toiminnallisuudessa.

Neljä eri työntekijätyyppiä
Tilan käyttöä voidaan tarkastella työntekijöiden kannalta jakamalla tietotyöläiset neljään ryhmään työtehtävän luonteen, yksityisyyden tarpeen ja ihmisen oman persoonan mukaan, joita ovat toimistolla työskentelevät ankkurit ja yhdistelijät sekä kentällä työskentelevät keräilijät ja navigoijat. Profiileittain tarkasteltuna huomataan fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen tilantarpeen vaihtelu tunnistettujen neljän profiilin välillä.

Käyttäjälähtöisen työympäristön edut

Martelan asiantuntemuksen avulla teet työympäristöstäsi strategisen menestystekijän. Tutustu viiteen keskeiseen etuun, jotka se yrityksellesi tarjoaa.

1. Korkeampi työhyvinvointi

Työssä viihtyminen on ratkaisevaa yrityksen menestymiselle.
Kun ihmiset voivat hyvin työpaikalla, saadaan aikaan parempia tuloksia. Osallistavan suunnittelun kautta toteutetuissa toimistoissa jokainen työntekijä tuntee, että tila on suunniteltu juuri häntä varten. Erilaiset hiljaisen työskentelyn tilat varmistavat tarvittaessa hyvän keskittymisrauhan ja monipuoliset mahdollisuudet sosiaalisiin kohtaamisiin parantavat puolestaan vuorovaikutusta ja yrityksen tiedonkulkua. Viihtyvyys ja hyvä ergonomia vähentää sairauspoissaoloja.

2. Tuottavuuden kasvu

Hyvä työtila tukee yrityksen strategiaa ja toimintaprosesseja.
Joustavasti muunneltava, modernia työskentelykulttuuria tukeva työympäristö innostaa luovuuteen ja kanavoi energian kohti yhteisiä tavoitteita. Työympäristö on toisin sanoen yksi konkreettisimmista johtamisen välineistä. Organisaation tarpeista lähtevällä tilasuunnittelulla voidaan helpottaa tiedon käsittelyä, tehostaa ajankäyttöä sekä vähentää työpäivää pirstaloivien keskeytysten määrää. Parempi tuottavuus maksaa työympäristöön tehdyn investoinnin nopeasti takaisin.

3. Säästöt tilakustannuksissa

Hyvin suunnitellun toimiston avulla voit saavuttaa jopa 50 % säästön tilakustannuksissa.
Tiesitkö, että tutkimusten mukaan lähes puolet työpisteistä ovat käyttämättä, kun taas monia muita tiloja on liian vähän? Vain osa nykyajan tietotyöläisen työtehtävistä suoritetaan omalla työpisteellä, ja yhä enemmän vietetään aikaa online-kokouksissa tai live-tapaamisissa ideoiden. Nykyaikainen työympäristö on tilallisesti kompaktimpi, mutta toiminnallisesti laajempi kuin aiemmin. Hyvästä työympäristöstä löytyy alueita yhteistyölle, vuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle, jolloin jokainen voi valita työhönsä parhaiten sopivan paikan.

4. Kirkkaampi yritysmielikuva

Viihtyisät ja yrityksen arvojen mukaiset toimitilat ovat käyntikorttisi asiakkaalle.
Niiden avulla voit viestiä yrityksen arvoista ja visiosta tehokkaasti niin sisäisesti kuin kaikille tiloissa vieraileville. Tilojen toimivuus, visuaalinen inspiroivuus ja halutun mukainen brändi-ilme ovat valttikortteja myös parhaasta työvoimasta kilpailtaessa – ja nykyisiä työntekijöitä motivoitaessa. Siksi parhaaseen lopputulokseen päästään aina, kun asiaan pureudutaan suunnittelun aikaisessa vaiheessa yrityksen kulttuuriin peilaten.

5. Vastuullinen työympäristö

Koko elinkaaren kattava työympäristösuunnittelu on vastuullinen valinta.
Martelan kokonaisvaltainen, koko toimitilan elinkaaren kattava työympäristösuunnittelu on aina myös vastuullinen valinta. Työympäristön päivittäminen aitoon tarpeeseen pohjautuen voi pienentää toimiston hiilijalanjälkeä jopa 40 %. Samalla pohdimme tarkkaan, mitä olemassa olevia kalusteita ja ratkaisuja voidaan hyödyntää myös uusissa suunnitelmissa. Tarpeettomat kalusteet ja remontoinnin aikana ylijääneet materiaalit kierrätämme vastuullisesti. Hyväkuntoiset kalusteet kunnostetaan ja ne saavat uuden elämän Martela Outlet -ketjun kautta.

Ylläpitopalveluidemme avulla uudet toimitilat säilyvät aina hyvässä kunnossa pienentäen näin suuria korjaustarpeita.

Ota yhteyttä