1. vaiheen suunnittelu Nyyti Ahola & Päivi Pentikäinen, 2. vaiheen suunnittelu Reetta Lukka, osallistamisprosessi Paula Viertola
Jyväskylä, 2022
Kortepohjan päiväkotikoulu sijaitsee Kortepohjassa Tuomiojärven rantamaisemissa luonnonkauniilla alueella. Tiloissa opiskelee tällä hetkellä 320 oppilasta esiopetuksesta kuudesluokkalaisiin ja päiväkodin puolella 180 lasta.

‘Koko Kortepohjan talo’

Kortepohjan päiväkodin haasteena olivat sisäilmaongelmat ja myös Kortepohjan koulua oli korjattu useaan otteeseen. Uusi päiväkotikoulu rakennettiin samalle tontille, jonka vuoksi koulun käyttäjät olivat väistötiloissa koko rakennusvaiheen ajan.

Uuden Kortepohjan päiväkotikoulun suunnittelun tavoitteena oli joustavasti muunneltava ja turvallinen rakennus. Lähtökohtaisesti kaikki tilat ovat koulun ja päiväkodin yhteisessä käytössä. Varhaiskasvatuksen ryhmät toimivat yhdessä koulun oppilaiden kanssa kaikkia rakennuksen tiloja hyödyntäen. Kiinteistössä toimii myös kirjasto ja tiloja hyödynnetään laajasti myös iltakäytössä.

Kilpailutus toteutettiin varhaisen vaiheen mallilla.

Oppilas koulun käytävällä seinäkiipeilemässä
Kaksi oppilasta PodBooth Meetingissä

Vahva ymmärrys koulun toiminnasta ohjasi palvelumuotoilua hyödyntävää suunnitteluprosessia

Varhaisen vaiheen malli koettiin ainoaksi oikeaksi tavaksi kilpailuttaa koulun irtokalusteet. Näin tilojen kalustuksessa päästiin liikkeelle toiminnankuvauksen ja pedagogiikan lähtökohdista, ja kun pisteytysperusteita pohdittiin yhdessä, päästiin lopulta myös valitsemaan toimijaksi paras mahdollinen kumppani. Myös käyttäjien vahva osallistaminen tilojen suunnitteluun koettiin äärimmäisen tärkeänä sekä onnistuneen lopputuloksen että yhteisen muutosmatkan takia.

Martelan toteutus erottui selkeästi edukseen muiden tarjousten joukosta. “Martelan tarjous huokui ymmärrystä toimintaamme ja tulevaa pedagogiikkaamme kohtaan”, sanoo Ida Peri, varajohtaja/rehtorin 1. sijainen, Kortepohjan päiväkotikoulu.

Yhteistyö käynnistettiin ketterästi, ja yhteisten aikataulujen sopimisen sekä orientaation jälkeen päästiin joustavasti yhteissuunnittelun pariin. Työpajoja pidettiin sekä oppilaille että henkilöstölle, ja niiden avulla suunnitelmat hioutuivat lopulliseen muotoonsa.

“Keskeisimmät painotukset osallistamisen aikana olivat oppilaslähtöisyys sekä monipuolisten oppimisen tapojen huomiointi. Näiden näkökulmien kautta keskustelu ohjautui oikeaan suuntaan ja päätökset linjautuivat pedagogisten tavoitteiden mukaisiksi”, kertoo Paula Viertola, Development Manager, Martela.

Yhteissuunnittelun aikana käytettiin monipuolisesti erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja yhtenä tärkeänä toimintamallina oli avoin ja läpinäkyvä keskustelu koko prosessin ajan. Näin varmistettiin, että jokainen pääsi kertomaan kantansa tulevasta kalustuksesta, muistutettiin toiminnallisista tavoitteista ja vahvistettiin käyttäjien sitoutumista uusiin tiloihin.

Oppilaita käsityötunnilla
Opettaja ja oppilaita luokkahuoneessa

Lasten hyvinvointi suunnittelun keskiössä

Tilojen vyöhykkeistäminen ja oppijakeskeisyys näkyvät myös tilojen toiminnallisuudessa. Pienempien oppijoiden tiloissa on painotettu selkeästi enemmän leikkisyyttä ja tämä näkyy kalusteiden monimuotoisuudessa ja virikkeellisyydessä. Isommilla oppilailla värimaailman myötä myös kalustus on karsitumpaa ja ohjaa enemmän keskittymiseen sekä ryhmätyöskentelyn pariin.

”Kiehtoi seurata, miten työpajoissa oppilaat – myös aivan pienimmät – toivat rohkeasti esille näkökulmiaan ja ikätasolleen sopivia erityistarpeitaan. Kaikkineen päiväkotikoulun henkilökunnan – rehtoreiden, päiväkodin johtajien, opettajien, ohjaajien, lastenhoitajien ja oppilaiden – kanssa työskennellessä välittyi toisia kunnioittava ja huomioonottava ilmapiiri. Lapsen hyvinvointi oli kaiken keskiössä”, sanoo Reetta Lukka, Martelan sisustussuunnittelija.

“Oppilaiden kotien kulttuuritaustojen ja äidinkielten kirjo saivat pohtimaan kouluviihtyvyyden näkökulmaa erityisen tarkasti. Vieraan kielen ja kulttuurin keskellä oppiessa nousevat tilan turvallisuuden ja jopa kodinomaisuuden tunnut tärkeään rooliin. Vastauksia haettiin kalusteiden värimaailmasta, monimuotoisuudesta, katveisuudesta ja muotokielistä. Kokonaisuus asettuu luontevasti rakennuksen arkkitehtuuriin ja seinillä olevan reliefitaiteen pariksi, keskusteltuani määrittelyvaiheessa sekä arkkitehdin että taiteilijan kanssa”, Lukka jatkaa.

Hyvä tekemisen meininki toi työniloa ja toimivan lopputuloksen

Varmuus toiminnassa ja kokemus isojen kokonaisuuksien toimituksessa poisti asiakkaalta vastuun ja huolen toteutusvaiheen hoidosta. Onnistunut lopputulos varmistettiin kertaamalla asiakkaan kanssa yhdessä, että kalusteiden käyttö ja toimintaperiaate oli kirkkaana mielessä, kun uusia tiloja päästiin hyödyntämään.

”Kesän saimme työskennellä todella osaavan kalusteporukan kanssa, jonka ratkaisukeskeinen työtapa jäi positiivisena asiana mieleen. Martelan ammattitaitoinen tiimi hyvällä tekemisen meiningillä voimaannutti ja toi työniloa tähän ainutkertaiseen projektiimme Kortepohjan päiväkotikoulun kalustamiseksi toiveidemme mukaan akustiikaltaan, ergonomialtaan ja muuntojoustavuudeltaan esteettiseksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. Olemme tyytyväisiä, kiitos”, summaa Päivi Liimatainen, rehtori, Kortepohjan päiväkotikoulu.

Päiväkotikoulun avajaispäivänä oppilaat oli vastuutettu esittelemään uutta oppimisympäristöään ja kalusteiden käyttömahdollisuuksia vanhemmille ja muille kävijöille. Tämä antaa kuvan koulun tavasta luottaa oppilaisiin ja sitouttaa heitä vahvasti uusiin tiloihin.

Toteutus: Martela-keskus, Oy HM Profiili Ab

Viimeisimmät referenssit