Vastuullisuus

Hiilikädenjälki: Carbon neutrality empowered by handprint -hankkeen tulokset

LUT-yliopiston (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopiston LUT) ja Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n Carbon neutrality empowered by handprint -hankkeen päätöstä juhlistettiin 14.2.2024 loppuseminaarilla. Hankkeen tavoitteena oli luoda menettelyjä kiertotalousratkaisujen positiivisten ympäristövaikutusten laskentaan sekä menettelytapoja hiilineutraalisuuden luotettavaan ja uskottavaan osoittamiseen. Martela lähti tutkimushankkeeseen mukaan kehittämään luotettavaa tapaa osoittaa hiilineutraalius sekä arvottamaan Tuote palveluna -mallinsa ympäristöhyötyjä.

Kiertotalous ja joustavuus taloudellisesta kannattavuudesta tinkimättä ovat Martelan liiketoimintamallin ytimessä. Tutkimushankkeessa tarkasteltiin kiertotalousajattelun mukaista Martelan Tuote palveluna- mallia. Handprint-konseptin tieteellinen soveltaminen vahvisti merkittävimmät ympäristövaikutustekijät, jotka löytyvät WaaS (Workplace as a Service) -palvelusta.

Kiertotalous vaikuttaa koko arvoketjuun, mikä edellyttää yhteistyötä, tiedonkeruuta ja tiedonsiirtoa arvoketjun eri toimijoiden välillä. Tämän helpottamiseksi Martela tunnisti käytännön ratkaisujen ja työkalujen tarpeen myönteisten ympäristövaikutusten luotettavaan laskemiseen, viestintään ja vertailuun. Kädenjälkilaskenta tarjoaa hyvän pohjan näiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Martelan Tuote palveluna -mallin hiilikädenjälki

Martelan Tuote palveluna -malli on kehitetty kiertotalousperiaatteiden mukaisesti ja sen tavoitteena on selvittää asiakastarve ja sen pohjalta suunnitella asiakkaille käyttäjätarpeen mukaisia työympäristöjä. Tarkoituksenmukaiset kalusteet käyttäjätarpeet täyttävässä tilassa lisäävät tilan käyttöastetta ja tilankäyttö on tarpeeseen nähden optimaalinen. Näin Martelan Scope 3 -päästöjen kautta asiakasyritykset pystyvät tilatehokkuuden parantuessa vähentämään omia päästöjään.

Toisaalta nähdään, että tilojen käyttötarpeet muuttuvat jatkuvasti, jolloin ensimmäisellä asiakkaalla ei ole tarvetta käyttää samoja kalusteita niiden koko käyttöikää. Vastauksena tällaisiin tilanteisiin, Martela on kehittänyt Workplace as a Service (WaaS) -mallin. Sen avulla asiakas saa aina tarpeen mukaisen kalustuksen ja Martela huolehtii tarpeettomien kalusteiden kunnostamisesta ja uuden käyttäjän löytämisestä käytetyille kalusteille.

Carbon neutrality empowered by handprint -hankkeessa Martelan esimerkkilaskelman eli Työympäristö palveluna -mallin hiilikädenjälkilaskelma osoitti, että kalustamisessa merkittävin tekijä on käytettyjen tuotteiden eliniän koko potentiaalin hyödyntäminen. Mitä pidempään yksittäinen tuote on alkuperäisessä käytössä, sitä pienempi on kalustamisen ilmastovaikutus. Martelan rooli onkin paitsi valmistaa kestäviä ja monikäyttöisiä sekä helposti kunnostettavia tuotteita, myös mahdollistaa kestäville tuotteille mahdollisimman pitkä käyttöikä sellaisissakin tilanteissa, että ensimmäisen käyttäjän tarpeet muuttuvat. Tuote palveluna -konseptissa kuljetusmatkoillakin on ilmastovaikutuksensa, mutta ne eivät ole olennaisia, mikäli välimatkat eri käyttäjien välillä eivät muodostu kohtuuttoman pitkiksi.

Hiilikädenjälki ja hiilineutraalisuus

Ilmastokriisin edetessä yrityksiin kohdistuu yhä enemmän paineita vähentää hiilijalanjälkeään. Ilmastotavoitteiden useat viitekehykset, kuten SBTi (Science Based Target), Net-Zero Standard tai ISO 14068-1, tähtäävät ohjaamaan yrityksiä vähentämään ilmastovaikutuksiaan ja kompensoimaan se osuus, jota yritys itse ei pysty vähentämään. Ilmastotavoitteiden viitekehyksissä ei kuitenkaan oteta huomioon yritysten mahdollisuuksia tuottaa myönteisiä ilmastovaikutuksia, kuten hiilikädenjälkeä.

Hiilijalanjälkeään pienentämään pyrkivät yritykset ovat riippuvaisia päästöjä vähentävistä ratkaisuista eivätkä useinkaan voi vaikuttaa teknologioihin, joilla ratkaisuja saataisiin kehitettyä nopeammin. Globaalin lämpötilan nousun rajoittamisessa 1,5°C tai 2°C kriittistä on erityisesti nopeus, jolla hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään globaalilla tasolla.

Joillakin yrityksillä ja toimialoilla voi olla luontainen kyky vähentää omia päästöjään tehokkaasti. Sitä vastoin toisilla voi olla luontaisia kykyjä tuottaa ja toimittaa päästöjä vähentäviä ratkaisuja laajemmalle käyttäjäkunnalle ja siten tehostaa kollektiivista kykyä ilmastovaikutusten hillitsemiseen eli tuottaa hiilikädenjälkeä. Globaalista näkökulmasta voi olla kannattavaa jopa lisätä sellaiseen kykenevän yksittäisen yrityksen tai toimialan hiilijalanjälkeä.

Lisätietoja:
Anne-Maria Peitsalo
Director, Sustainability & Quality, Martela
anne-maria.peitsalo@martela.com
+358 40 720 1491

Carbon neutrality empowered by handprint -hankeeseen liittyvät materiaalit löytyvät sivulta: https://www.handprint.fi/carbon-neutrality-empowered-by-handprint/